Ðó là một ngày buồn thảm cho nhân loại vì A-đam và Ê-va đã phạm tội.

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội...” (Rôma 5:12)

Hãy nhớ điều nầy: mỗi người sanh ra đều mang bản chất tội lỗi, và sẽ chết một ngày nào đó vì tội lỗi đã đem sự chết vào thế giới chúng ta. Vì một người mà ____ _____ đều phạm tội.

Hậu quả mà loài người phải nhận sau khi phạm tội là gì?

“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra... rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.” (Sáng Thế Ký 3:23,24)

Loài người bị _____ khỏi vườn Êđen và không còn được ăn _____ ______ ___ ______ để tiếp tục sống đời đời. Như vậy là con người sẽ chết.

2) Thủy Tổ của loài người là ai?

“Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị... khắp cả đất.” (Sáng Thế Ký 1:26)

“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh (linh hồn sống).” (Sáng Thế Ký 2:7)

“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó... Giê-hô-va Ðức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.” (Sáng Thế Ký 2:18,21,22)

Trái với quan niêm sai lầm thường cho rằng tin Chúa tức là bỏ ông bỏ bà bỏ tổ tiên.  Sự thật có phải như vậy chăng?  Như thế nào là bỏ tổ tiên?  Tổ tiên của chúng ta đến từ đâu?  Ai tạo dựng nên hay sinh ra thế hệ đầu tiên của tổ tiên loài người?  Ðời thứ nhất đến từ đâu?  Nếu thế hệ thứ nhất của loài người do Ðấng Tạo Hóa tạo thành, thì Ðấng Tạo Hóa là gì của loài người?  Thờ Ðấng Tạo Hóa là Thượng Ðế Toàn Năng có lý hay vô lý?  Ðúng đạo lý hay sai đường lạc lối?

Nếu có 5 đời của tổ tiên đang ngồi trước mắt chúng ta: ông cha, ông nội, ông cố, ông tằng, ông tổ.  Thì con cháu tự nhiên phải vâng lời, tôn trọng và lắng nghe từ đời nào trước hết?  Những đời nào phải nhường sự tôn kính cho đời nào trong số 5 đời nầy?
"Cây có cội, nước có nguồn."  Muốn nhớ đến cội, đến nguồn, phải đi trở về nguyên thủy, đến tận nguồn cao nhất.

Theo đạo Trời, không bỏ ông bỏ bà tổ tiên, mà theo đúng với bổn phận luân lý đạo đức nhất.

Những người tin Chúa cũng có ngày giỗ để tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, để dạy dỗ con cháu sống nên người làm vẻ vang dòng họ.  Nhưng họ không cúng vái, không có bàn thờ tổ tiên.  Lý do là tổ tiên đời thứ nhất của họ là Ðấng Tạo Hóa là Ðấng đang sống, hằng sống và đang phù hộ họ.  Lý do khác là vì Lời Chúa dạy rằng, "người chết chẳng biết chi hết... Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời."  (Truyền Ðạo 9:5,6)

Loài người được _________ _____ tạo thành. Nếu tổ tiên là những bậc đã sinh thành chúng ta, thì Thượng Ðế là gì của chúng ta? _______ ________.

Loài người đã có thái độ thế nào với Ðấng Tạo Thành của mình?

“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai người ăn, chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:15-17)

Quỷ sứ, hay Satan trong dạng con rắn, chống đối uy quyền của Thượng Ðế và gieo điều nghi ngờ vào lòng người.  “Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu... Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.” (Sáng Thế Ký 3:4,6)

Tất cả các trái cây đều được ăn, ngoài trừ cây biết điều thiện và điều ác ở giữa vườn.  Cây nầy được biệt riêng ra để làm biểu hiệu cho uy quyền của Ðấng Tạo Hóa, để con người bày tỏ lòng tôn kính với Ðấng đã tạo dựng nên mình.  Nhưng ma quỷ đã cám dỗ con người bất kính với Ðấng Tạo Hóa, mà chỉ muốn đem vinh hiển cho mình mà thôi.  Cho nên từ đó trở đi, loài người chỉ muốn con cháu thờ lạy mình, nhưng không dạy con cháu tôn kính thờ lạy đời đầu tiên là Thượng Ðế Toàn Năng.

Loài người ______________ vâng lời Thượng Ðế.

1) Thượng Ðế Toàn Năng Ngài là ai?

“Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1)

“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất...” (Côlôse 1:16)

“Ðức Giê-hô-va, là Ðấng dựng nên trời đất, đã ban phước cho các ngươi. Các từng trời thuộc về Ðức Giê-hô-va; Nhưng Ngài đã ban đất cho con cái loài người.” (Thi Thiên 115:15,16)

Bàn về nguồn gốc của vũ trụ và sự sống thì chỉ có 2 cách tin: hoặc là mọi sự tự nhiên mà có, hoặc là mọi sự được tạo dựng nên.

Ðiều nào dễ tin hơn và điều nào hữu lý hơn?

Bạn có thể tin rằng khi bạn cho một số kim loại vào trong một cái hộp, và để trong đó một thời gian hàng tỉ năm, rồi tự nhiên bạn sẽ có được một cái đồng hồ hay một chiếc xe xuất hiện chăng?  Rồi bạn cho thêm một số vật chất khác tăng thêm thời gian chờ đợi vài tỉ năm nữa, thì một con người có sự sống, có cảm xúc, biết lý luận sẽ xuất hiện chăng?  Ðặt giả thuyết như thế là chưa bàn đến các vấn đề như là: Những vật liệu kim loại đó từ đâu mà có?  Ai đem những vật liệu nầy lại với nhau?  Ðiều gì khiến cho những vật liệu nầy tác động với nhau để làm ra những sản phẫm như vật? ...

Tin rằng có một Ðấng Tạo Hoá Toàn Năng hiện hữu là một điều hữu lý và dễ dàng hơn.   Kinh Thánh bắt đầu với Ðấng Tạo Hóa và mọi sự do Ngài dựng nên.

Thế giới được ở trong tình trạng trọn vẹn khi Thượng Ðế ban cho loài người. Thượng Ðế là Ðấng đã ___ __________ muôn loài vạn vật.

5162770
Today
This Week
This Month
94
5067
16369

2022-09-25 07:11

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.