2. Có phải Chúa truyền từng lời từng chữ cho các tôi tớ của Ngài ghi chép lại thành Kinh Thánh chăng?

Có những nơi Chúa phán từng lời từng chữ. Chẳng hạn như trong trường hợp 10 Ðiều Răn, chính miệng Chúa phán và chính tay Chúa chép xuống từng lời (Xuất Êdíptô Ký 20:1-17; 31:18; Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:4,5). Nhưng đa số được Ðức Thánh Linh cảm động, Ðức Chúa Trời ban cho họ tư tưởng, rồi mỗi người tự ghi chép xuống theo ngôn ngữ hay lối hành văn riêng của mình. Dù rằng mỗi người được tự do bày tỏ theo văn tự của họ, nhưng Ðức Chúa Trời chịu trách nhiệm trên mọi chi tiết của Kinh Thánh. Các người thánh của Chúa không phải là ngòi bút của Ngài, nhưng họ là những văn sĩ thánh của Ngài.

Chúa __________ ____________ các đầy tớ của Ngài để chép Kinh Thánh. Họ được tự do dùng cách ___________ _________ riêng của mình.

1) Làm thế nào để chúng ta biết Thượng Ðế và hiểu rõ chân lý của Ngài?

Muốn biết một người hay muốn hiểu một người, chúng ta cần có sự giao tiếp kề cận với người đó, hay có một người khác đã gặp và thuật về người đó cho chúng ta biết. Nhưng Thượng Ðế Toàn Năng không phải là người phàm xác thịt thì làm sao con người có thể thấy được? Trừ phi chính Thượng Ðế Toàn Năng bày tỏ về Ngài cho chúng ta.

Qua thiên nhiên là vật thọ tạo chúng ta có thể hiểu đại cương về quyền năng của Thượng Ðế là Ðấng Tạo Hóa. Nhưng Thượng Ðế còn bày tỏ về chính Ngài và ý muốn của Ngài cho nhân loại qua các tôi tớ của Ngài là các đấng tiên tri hay các sứ đồ.  Những sự bày tỏ đó được ghi chép lại thành Kinh Thánh, được gọi là Lời của Ngài, để truyền đạt lại cho chúng ta.

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời...” (2 Timôthê 3:16,17a)

“Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Ðức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Ðức Chúa Trời.” (2 Phierơ 1:20,21)

Kinh Thánh gồm có 2 phần: Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước tức là phần Kinh Thánh được viết trước khi Ðức Chúa Giê-su giáng sanh. Tân Ước được viết sau khi Ðức Chúa Giê-su giáng sanh. Cả hai phần đều nói về Ðức Chúa Giê-su.

Cả Kinh Thánh được Ðức Chúa Trời ________ _______________ và được Ðức Thánh Linh ____________ ______________, với mục đích để làm cho người ta ____________ _________ Chúa. 

Giới Thiệu

Muốn nhận ra đồng tiền giả, chúng ta phải biết thấu đáo đồng tiền thật. Nếu không thì đồng tiền nào cũng thật đối với ta hết. Chỉ nhìn thoáng qua, chúng ta cho rằng đạo nào cũng tốt, cũng đúng. Nhưng chân lý chỉ có một. An Bình & Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng với chúng tôi làm một cuộc thám hiểm để tìm chân lý trong Kinh Thánh.

Nhiều người nghĩ rằng Kinh Thánh là quyển sách quá xưa, vì thế có thể bị tam sao thất bổn hay rất khó hiểu. Một số khác thì thắc mắc rằng nếu Kinh Thánh thật sự dễ hiểu, thì tại sao lại có quá nhiều giáo hội khác nhau như thế? Và hội thánh nào cũng cho rằng mình tin vào Kinh Thánh nhưng lại giảng dạy những điều nghịch nhau. Sở dĩ có nhiều niềm tin khác nhau là vì dù con người cho rằng mình tin vào Kinh Thánh, nhưng lại không nghiên cứu Kinh Thánh “theo cách mà Ðức Chúa Trời dạy bảo,” hay chỉ làm theo những phần Kinh Thánh phù hợp với ý thích của mình mà thôi. Ðức Chúa Trời đã dạy chúng ta cách để hiểu được Kinh Thánh. Nếu chúng ta chỉ cần đi theo phương pháp mà Ngài đã vạch ra, chúng ta sẽ biết chính xác những điều Kinh Thánh muốn nói. Chúng ta sẽ biết được lẽ thật và sẽ có được cuộc sống an bình và hạnh phúc, cùng sự sống Chúa ban cho sau nầy.

5162818
Today
This Week
This Month
142
5115
16417

2022-09-25 08:11

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.