6) Ðiều kiện thứ sáu để có thể hiểu được Kinh Thánh là gì?

“Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo (Lời) Ta, thì thật là môn đồ Ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:31,32).

Trả lời: Chúng ta phải ______________ ______________ những gì mà chúng ta biết là lẽ thật. Nếu chúng ta không đi theo những gì mà Ngài đã khải thị cho chúng ta, thì tại sao Ðức Chúa Trời phải khải thị thêm lẽ thật cho chúng ta? Xem thêm Giăng 7:17; Mathiơ 13:12; 7:24-27.

Sự Cam Kết: Bạn có mong ước khám phá được chân lý trong Kinh Thánh để niềm tin của bạn trở nên vững chắc không? Bạn có mong được Ðức Thánh Linh soi sáng để bạn hiểu được chân lý của Ngài chăng? Bạn có cố gắng học Lời cuủa Ngài mỗi ngày theo cách mà Ðức Chúa Trời đã dạy không? Bạn có ước mong được biết về Ðức Chúa Giê-su là Ðấng Cứu Thế của nhân loại và của bạn chăng? __________________________________

5) Ðiều kiện thứ năm để có thể hiểu được Kinh Thánh mà Ðức Chúa Trời đã đặt ra là gì?

“Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giêrêmi 29:13)

Trả lời: Chúng ta phải thật sự ____________ ___________ “tìm kiếm” lẽ thật. Ngay cả khi chúng ta có tất cả mọi nguyên tắc để học hỏi Kinh Thánh, mà chúng ta không dành đủ thời gian để nghiên cứu nó, chúng ta vẫn sẽ không tìm thấy được lẽ thật của Ðức Chúa Trời cho hôm nay. Xem thêm Mathiơ 13:45,46; Êsai 44:3; Mathiơ 5:6.

3) Ðiều kiện thứ ba để có thể hiểu được Kinh Thánh là gì?

“Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm giấu kín, mà từ trước các đời, Ðức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển của chúng ta... Ðức Chúa Trời đã dùng Ðức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Ðức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Ðức Chúa Trời nữa."

"Vả nếu không phải thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Ðức Chúa Trời. Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian nhưng đã nhận lấy Thánh linh từ Ðức Chúa Trời đến hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Ðức Chúa Trời; chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Ðức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng."

"Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (1 Côrinhtô 2:7,10-14)

Trả lời: Chúng ta phải cầu xin _________ ___________ ___________ hướng dẫn chúng ta. Ðọc thêm Giăng 16:13.
 

4) Ðiều kiện thứ tư để có thể hiểu được Kinh Thánh mà Ðức Chúa Trời đã đặt ra là gì?

“Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Ðức Chúa Trời cho chúng nó mắc phả i sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều giả dối, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài.” (2 Têsalônica 2:9-12)

Trả lời: Trước ngày tận thế đến, Satan hay chúa quỷ sẽ lộng hành trên thế giới. Tà giáo sẽ bành trướng khắp nơi. Thật giả khó lường. Ma quỷ sẽ làm nhiều phép lạ để dụ người ta. Chúng ta phải thật sự _____ biết lẽ thật. Nhiều người chỉ muốn tìm kiếm những lời bào chữa hầu tiếp tục đi trong sai lạc. Nếu họ quá cứng lòng, Ðức Chúa Trời sẽ để cho họ bị dối gạt, và họ sẽ bị lạc mất! Xem thêm Hêbơrơ 4:12; Rôma 1:28.

2) Ðiều kiện thứ hai để có thể hiểu được Kinh Thánh là gì?

“Vậy người sẽ dạy khôn cho ai, và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình? Có phả i là dạy cho những trẻ con thôi bú, mới lìa khỏi vú chăng? Vì, với họ phải giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối; hàng thêm hàng, hàng thêm hàng; một chút chỗ này, một chút chỗ kia!” (Ê-sai 28:9,10)

Trả lời: Chúng ta phải để Kinh Thánh tự _____ _________ về nó bằng cách so sánh Kinh Thánh với Kinh Thánh. Chúng ta phả i nghiên cứu ____________________ _____________ câu Kinh Thánh nói về một vấn đề nào đó để chắc chắn rằng chúng ta không diễn giải sai lầm một đoạn Kinh Thánh nào đó. Ðọc thêm 1 Côrinhtô 2:13; Luca 24:27,44.

5162843
Today
This Week
This Month
167
5140
16442

2022-09-25 08:55

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.