8) Ba lẽ thật vĩ đại nhất mà bạn cần biết về Thượng Ðế Toàn Năng từ Thánh Kinh

a. Thượng Ðế Toàn Năng luôn luôn vùa giúp bạn. Dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra cho bạn, Ðức Chúa Trời Toàn Năng luôn luôn kiểm soát mọi sự và đem lại điều lợi ích cho bạn trong tương lai. (Rôma 8:28, 31)

b. Thượng Ðế ở với bạn. Ðức Chúa Trời chẳng những trợ giúp chúng ta, Ngài còn ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Ngài bước đi với chúng ta. Ngài sống với chúng ta. Ngài cùng với chúng ta trải qua mọi hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải (Mathiơ 1:23; Êsai 43:5; Mathiơ 28:20; Khải Huyền 3:20).

c. Thượng Ðế sống trong lòng bạn. Ðức Chúa Trời chẳng những ở với chúng ta, mà Ngài còn sống trong lòng chúng ta. Một người tin nhận Chúa, Chúa sẽ ngự trong lòng người đó, ban cho người đó tấm lòng mới, sức mới, cuộc đời mới. (Giăng 14:23; 1 Giăng 4:15; 4:13).

Ðức Chúa Trời là Ðấng:

a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. _______________________________________________________

Sự cam kết: Tôi ước mong được thông công với Ðức Chúa Trời và biết ý muốn của Ngài cho đời tôi. Có ______ không _________. Tôi ước mong được làm con của Ngài. Có _____ Không ________.

7) Thượng Ðế Toàn Năng làm gì để đối phó với tình trạng đau khổ và hư mất của nhân loại?

Ðức Chúa Trời Toàn Năng dựng nên loài người. Thay vì nhờ cậy vào Ngài là Nguồn Cội của sự sống, thì loài người tự chọn một con đường riêng cho mình. Từ bỏ nguồn cội của sự sống, vì thế con người phải đi vào chỗ hư mất đời đời. Nhưng Ðức Chúa Trời Toàn Năng không để mặc cho loài người đi đến chỗ diệt vong. Ngài là Ðấng Tối Cao có thể hủy diệt loài người vì tội lỗi của họ, nhưng hy sinh thế cho họ.

Ðức Chúa Trời muốn mọi người đều được cứu (1 Timôthê 2:4).

Ðức Chúa Trời dùng tình yêu thương, xích nhân từ mà kéo con người đến với Ngài (Giêrêmi 31:3; Ôsê 11:4).

Tình yêu thương của Ðức Chúa Trời được bày tỏ khi Ngài đã ban Con Ðộc Sanh của Ngài là Ðức Chúa Giê-su đến thế gian để đền tội thế cho chúng ta (Rôma 5:6-10; 1 Giăng 4:8-10).

Khi chúng ta tin nhận Ðức Chúa Giê-su làm Ðấng Chết Thay cho tội của mình và tôn Ngài làm Chúa của đời ta, chúng ta được tái sanh làm con cái của Ðức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời (Giăng 3:16; Giăng 1:12).

Ðức Chúa Trời sai Con Ngài để _________ ________ cho tội lỗi chúng ta và ban cho chúng ta _______ ____________ đời đời khi chúng ta tin nhận Ngài. 

5. Ðức Chúa Trời Toàn Năng là Ðấng như thế nào?

Ðức Chúa Trời Toàn Năng là:

a. Ðấng Thần Linh (không phả i là hữu thể vật thể và không bị vật chất hạn chế) (Giăng 4:24)

b. Ðấng Hằng Hữu (hằng sống đời đời) (Khải Huyền 10:6)

c. Ðấng Bất Biến (không hề biến đổi) (Hêbơrơ 13:8; Giacơ 1:17)

d. Ðấng Toàn Năng (làm mọi việc đều được) (Giêrêmi 32:27; Mathiơ 19:26)

e. Ðấng Toàn Tri (biết hết mọi sự) (Hêbơrơ 4:13)

f. Ðấng Toàn Tại (ở khắp mọi nơi) (Thi Thiên 139; Êphêsô 4:6)

g. Ðấng Thánh Khiết (Ê-sai 6:3; 1 Phierơ 1:15,16)

h. Ðấng Công Nghĩa (Thi Thiên 99:4; 2 Timôthê 4:8)

i. Ðấng Nhân Ái (nhân từ & yêu thương) (Êsai 55:7; Thi Thiên 103:8; 1 Giăng 4:8,9; Rôma 9:15-18)

k. Ðấng Chân Thành (chân thật & thành tín) (Tít 1:2; Hêbơrơ 6:18; Dân Số Ký 23:19; Rôma 3:3,4; Khải Huyền 3:14; Ca Thương 3:23; Rôma 4:21)

l. Ðấng Thương xót & Ân Ðiển (Thi Thiên 103:8; Tít 2:11; Êphêsô 1:7; 2:8)

m. Ðấng chăm sóc quan tâm đến loài người (Thi Thiên 68:19; 1 Phierơ 5:7)

Bạn có thể tìm thêm một đặc tánh nào khác của Ðức Chúa Trời mà chưa được kể ra bên trên? _____________________________________________________________________ 

6) Giáo lý Ba Ngôi liên hệ như thế nào với Thượng Ðế Toàn Năng?

Tuy rằng trong Kinh thánh không hề có danh từ “Ba Ngôi,” nhưng tư tưởng nầy được bày tỏ rất rõ ràng trong đó.

Giáo lý Ba Ngôi là một trong những giáo lý khó hiểu nhất của Cơ Ðốc giáo. Nhưng đó cũng là một trong những giáo lý chính yếu của Cơ Ðốc giáo. Trong ngôn ngữ đơn giản, Ba Ngôi có nghĩa là Thượng Ðế Toàn Năng chỉ có một, nhưng được bày tỏ qua ba Ðấng riêng biệt.

Kinh Thánh cho biết Thượng Ðế Toàn Năng chỉ có một (Phục Truyền 6:4; Mác 12:29; 1 Côrinhtô 8:4).

Ðức Chúa Cha được gọi là Ðức Chúa Trời (1 Côrinhtô 8:6; Khải Huyền 1:8)

Ðức Chúa Con hay Chúa Giê-su được gọi là Ðức Chúa Trời (Hêbơrơ 1:8-10; Giăng 1:1,2;14:6,7;16:15; Ê sai 9:5,6;  Khải Huyền 22:12,13; )

Ðức Chúa Thánh Linh được gọi là Ðức Chúa Trời (Công Vụ Các Sứ Ðồ 5:3,4)

Như vậy chúng ta thấy cả Ba Ngôi đều được gọi là _____ _____________ ___________.  Xem thêm Mathiơ 3:16,17; 28:18; Giăng 14:16; Rôma 8:9-11
 

4. Thượng Ðế Toàn Năng đã dựng nên vũ trụ, vậy ai đã dựng nên Thượng Ðế?

“Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.” (Êsai 45:22). Xin đọc thêm Khải Huyền 4:11; Nêhêmi 9:6; Xuất Êdíptô Ký 3:14; Khải Huyền 1:8.

Gọi một hình thể là tam giác vì nó có ba cạnh. Mất đi một cạnh thì không còn là tam giác nữa. Gọi một hình thể là vòng tròn vì nó có hình tròn. Nếu nó vuông thì không thể là vòng tròn được. Gọi một chất là đường, vì nó có vị ngọt. Nếu không có vị ngọt, không thể gọi là đường.  Xưng một Ðấng là Thượng Ðế Toàn Năng vì Ngài là Ðấng Tối Cao, Ðấng dựng nên tất cả muôn loài vạn vật trên trời dưới đất. Nếu Ngài đã dựng nên mọi sự, thì Ngài phả i là Ðấng “Tự Hữu Hằng Hữu.” Ngài không cần vật nào dựng nên Ngài. Ngài tự mình đứng vững. Muôn vật tùy thuộc vào Ngài để sống để hiện hữu, nhưng Ngài không cần phải tùy thuộc vào một điều gì để hiện hữu hết.

Thượng Ðế là Ðấng ____________ __________________ _________________ _____________  

5162835
Today
This Week
This Month
159
5132
16434

2022-09-25 08:33

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.