8) Làm cách nào để chúng ta có thể chiến thắng Satan?

Tiết độ, tỉnh thức, và đứng vững trong đức tin: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tưủ rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ơủ raủi khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.” (1 Phierơ 5:7-9)

Nhờ huyết Chúa Giê-su lau tội; lời chứng để vững mạnh đức tin; và sẵn sàng vác thập tự giá hy sinh: “Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.” (Khaủi Huyền 12:11)

Tỉnh thức và cầu nguyện: “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối.” (Mathiơ 26:41)

Quy phục Ðức Chúa Trời: “Vậy, hãy phục Ðức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.”( Giacơ 4:7)
Mang tất cả khí giới mà Chúa ban: “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ... Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Ðức Thánh Linh, là lời Ðức Chúa Trời.” (Êphêsô 6:10,11,14-17)

Kiểm soát cơn giận: “...Chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp...” (Êphêsô 4:26,27). Giận càng lâu là mãnh đất màu mở cho ma quỷ gieo cỏ dại.

Làm theo Lời của Ðức Chúa Trời: “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi... Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” (Mathiơ 7:15,21)

Bao nhiêu điều chúng ta cần làm để chống trả Satan? _________________

Có bao nhiêu khí giới ta cần mang? ________________________________

Sự Cam Kết: Satan là tác giả của mọi đau khổ dưới thế gian. Chính con người đã cho phép Satan đem điều nầy vào trong thế giới chúng ta. Ðức Chúa Trời là Ðấng chữa lành mọi đau khổ. Trong sự phán xét cuối cùng Chúa sẽ hủy diệt Satan và tái lập hạnh phúc an bình trên toàn cầu (Khải Huyền 20-22). Bạn có muốn đi theo Chúa và học Lời của Ngài để khỏi lọt vào âm mưu của ma quỷ không? Có

7) Trong ngày cuối cùng, ngay trước khi tận thế, Satan sẽ hoạt động như thế nào?

“Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.” (Khải Huyền 12:12)

“Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được.” (Khải Huyền 13:13-17)

“Nó” chỉ một thế lực tiên tri giả mà Satan dùng để đánh lừa dân cư trên thế giới. Thế lực nầy sẽ có quyền hành chánh trị và kinh tế trên thế giới trong những ngày cuối cùng.

“Con Thú” chỉ về một quyền lực tôn giáo trên thế giới được Satan đứng đàng sau và ban cho quyền phép (Khải Huyền 13:2-4)
Satan nghiên cứu Kinh Thánh rất kỹ. Nó biết càng đến ngày tận thế, thì thời gian của nó chẳng còn bao nhiêu. Vì vậy nó càng hoạt động ráo riết để kéo nhiều người cùng chết chung với nó. Nếu dùng lời nói để dụ không được, thì nó sẽ dùng phép lạ để lừa. Nếu lừa không được, thì nó sẽ hợp tác với những quyền lực chánh trị thế gian để cưỡng bách.

Satan áp dụng chiến thuật nào trong ngày cuối cùng? 1)__________; 2) _________; 3) ___________

Chiến thuật nào hiệu quả nhất? ____________ Tại sao? ____________________________________ 

5) Chiến thuật thứ hai mà Satan dùng để cám dỗ loài người là gì?

“Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì...” (2 Côrinhtô 11:14,15)

“Kẻ đó (giả là Chúa Giê-su) sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất...” (2 Têsalônica 2:9,10)

Chiến thuật thứ 2: ________________________________________________________________ 

6) Chiến thuật thứ ba mà Satan dùng để kéo con người đi theo nó là gì?

“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tưủ rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (1 Phierơ 5:8)

Chiến thuật thứ 3: ______________________________________________________________ 

4) Kết quả của sự cám dỗ nầy là gì?

Khi Ðức Chúa Trời tạo dựng nên A-đam và Ê-va, Ngài ban cho họ quyền quản trị trên toàn thế giới (Sáng Thế Ký 1:26).

Giới hạn cho uy quyền của họ là cây Biết Ðiều Thiện và Ðiều Ác. Cây nầy thuộc về Ðức Chúa Trời. Biểu tượng cho sự kính phục Chúa của họ. Nghe lời cám dỗ của Satan, họ đã đi quá quyền hạn mà Chúa đặt ra cho họ. Khi họ sa ngã vào tội lỗi, họ mất quyền quản trị đó. A-đam không còn là vua của thế giới, và Ê-va không còn là nữ hoàng. Họ trở thành nô lệ cho người mà họ đã vâng lời (Rôma 6:16).

Satan đã chiếm đoạt địa vị của họ. Bây giờ Satan trở thành “vua chúa của thế gian.” (Giăng 12:31; Êphêsô 2:2,3)
A-đam và Ê-va đã đánh mất quyền gì? _________________________________________________

5162803
Today
This Week
This Month
127
5100
16402

2022-09-25 07:55

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.