15. Nguyên tắc thứ mười một là gì?

“Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.” (Mác 11:25,26). (Xem thêm Mathiơ 6:14,15; 18:21-35)

Biết tha thứ là giải thoát cho chính mình, để lời cầu nguyện của chúng ta được bay lên cao. Chúng ta phải sẵn sàng tha thứ những người khác, khi chúng ta mong rằng Ðức Chúa Trời tha thứ và lắng nghe chúng ta.

Lời hứa nguyện: Bạn có ước ao được thông công với Vua của vũ trụ chăng? Bạn có hứa nguyện rằng sẽ dành thì giờ để thông công với Ðức Chúa Giê-su nhiều hơn mỗi ngày chăng?

14. Nguyên tắc thứ mười là gì?

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin cuủa mình cho Ðức Chúa Trời.” (Philíp 4:6). Xem thêm Côlôse 4:2; Thi Thiên 34:1.Chúng ta phải ngợi khen Ðức Chúa Trời và biết ơn những gì Ngài ban cho chúng ta.

Nguyên tắc thứ 10 là biết ______ ______ Chúa. 

12. Nguyên tắc thứ tám là gì?

“Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.” (1 Giăng 5:14). Xem thêm Mathiơ 26:39; Giacơ 4:3; Rôma 8:26-28.

Chúng ta phải để “ý muốn của Chúa được nên”. Ðây là một vấn đề của đức tin. Nếu chúng ta thật sự tin rằng đường lối của Ðức Chúa Trời là tốt nhất, chúng ta sẽ muốn ý Ngài được nên.

Nguyên tắc thứ tám là: ___ _ _____ lên trên hết.

13. Nguyên tắc thứ chín là gì?

“Người nào xây tai không khứng nghe luật pháp, lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc.” (Châm ngôn 28:9). Xem thêm 1 Giăng 3:22; Luca6:46; Giăng 14:12-15.

Chúng ta phải lắng nghe Ðức Chúa Trời và vâng lời Ngài. Tại sao chúng ta mong rằng Ðức Chúa Trời sẽ nghe chúng ta trong khi chúng ta không nghe Ngài? Và tại sao chúng ta mong Ngài làm những gì chúng ta muốn, trong khi chúng ta không làm những gì mà Ngài yêu cầu?

Nguyên tắc thứ 10 là: _______ ______ Lời Chúa. 

11. Nguyên tắc thứ bảy để cầu nguyện là gì?

“Hãy phó thác đường lối mình cho Ðức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:5). (Xem thêm Giacơ 1:5-7; Hêbơrơ 11:6; Mác 11:24).

Chúng ta phải tin cậy Ðức Chúa Trời. Nguyên tắc thứ bảy là ______ ________ cho Chúa. 

5162777
Today
This Week
This Month
101
5074
16376

2022-09-25 07:20

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.