8) Những đề nghị thực tế để có một đời sống cầu nguyện cao:

Sau đây là những đề nghị để giúp bạn có đời sống cầu nguyện cao:

* dành thì giờ nhất định mỗi ngày.

* tìm một chỗ yên tĩnh, không bị khuấy rối.

* tìm tư thế thoải mái, ngồi hay quỳ, tùy theo cá nhân.

* dành 5 phút điều hòa hơi thở cho đều.

* dâng lời cảm tạ lên Chúa là Thượng Ðế Tối Cao, là Cha Nhân Từ đời đời. Cảm tạ từng điều mà bạn đang có trong đời sống.
* cầu xin Ngài giúp cho bạn thiết lập được sự thông công mật thiết với Ngài. Xin Ngài đến giúp bạn biết tương giao với Ngài.

* cầu xin cho những người đang gặp hoạn nạn có được quyền năng của Ngài can thiệp cứu giúp.

* cầu xin cho người thân, bạn hữu, xóm giềng được có cơ hội biết Chúa.

* trình bày những nhu cầu hàng ngày lên cho Chúa.

* hãy dâng tâm sự nỗi lòng lên với Chúa.

* nhân danh Ðức Chúa Giê-su là Ðấng Cứu Thế để trình những lời cầu xin nầy lên Ðức Chúa Cha.

* lắng nghe tiếng Chúa nói chuyện với bạn.

Lời hứa nguyện: Bạn có muốn gặp được Vua của vũ trụ chăng?_____ Bạn có muốn được hưởng quyền năng của Ngài trong đời bạn chăng? ____ Bạn có hứa dành thì giờ mỗi ngày để tương giao với Cứu Chúa của chúng ta chăng? ____

7) Nguồn sức mạnh để giúp chúng ta cầu nguyện là gì?

Kinh Thánh khuyên chúng ta rằng, “Hãy nhờ Ðức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện...” (Êphêsô 6:18,19).

“Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” (Rôma 8:26)

Chúng ta cần phải xử dụng bao nhiêu loại cầu nguyện? _______. Chúng ta cần phải nhờ vào _____ ________ _______ để cầu nguyện. 

5) Loại cầu nguyện thứ tư: Hai chiều.

Kinh Thánh dạy rằng, “Nhưng ai trông đợi Ðức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Êsai 40:31). “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Ðức ChúaTrời.” (Thi Thiên 46:10).

Ðức Chúa Giê-su phán, “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải Huyền 3:20). Làm sao chúng ta nghe được tiếng Chúa nếu chúng ta không có được phút giây yên lặng trong sự cầu nguyện của ta?

Loại cầu nguyện thứ tư là loại cầu nguyện hai chiều. Ðây là lúc mà chúng ta nói chuyện với Chúa Toàn Năng và chờ đợi cũng như lắng nghe câu trả lời của Ngài. Chúng ta không phải chỉ đến với Chúa để trình lên những nhu cầu cho chính mình hay những người chung quanh, mà còn chờ đợi để nghe Ngài nói chuyện với chúng ta.

Chúng ta đến với Chúa để Ngài hướng dẫn chúng ta, để Ngài biến đổi chúng ta, để Ngài nắn chúng ta trở thành con người mà Ngài muốn chúng ta trở thành. Mỗi một người trong chúng ta đều cần điều nầy. Hãy nhớ, cầu nguyện không phải là độc tấu, mà cầu nguyện là song tấu. Chúng ta cần phải lắng nghe, cần phải hòa nhịp. Chúng ta hãy tập để nói chuyện với Chúa, cho tới khi chúng ta hòa nhịp với Ngài.

Trong loại cầu nguyện thứ tư, chúng ta và Chúa _______ _____________ ______ ______. 

6) Nhịp cầu thông công giữa người và Trời là gì?

“Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)

Bạn muốn lời cầu nguyện của mình lên được đến Ðức Chúa Cha, bạn phải tin nhận Ðức Chúa Giê-su là Cứu Chúa đời bạn, và  nhờ cậy vào sự công chính của Ngài để cầu nguyện.  Chính Ngài cầu thay cho chúng ta, nghĩa là chuyển lời cầu nguyện của chúng ta lên với Ðức Chúa Cha.

Ðức Chúa Giê-su là _______ ______ thông công giữa người và Trời. 

4) Loại thứ ba: Ngợi khen và thờ phượng.

Kinh Thánh dạy, “Hãy cậy Ðức Chúa Giê-su mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Ðức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.” (Hêbơrơ 13:15).

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài.” (Thi Thiên 103:2).

“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Giê-su Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Têsalônica 5:18)

Ðây là lúc mà những người biết Chúa và yêu Chúa trút tấm lòng của mình ra trong sự tôn kính và nói với Thượng Ðế Chí Tôn rằng, “Cảm ơn Ngài, vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng con.” Chúng ta ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Chúa, vì Ngài quản trị mọi sự, vì Ngài mà muôn vật mới tồn tại và đứng vững. Ơn phước của Thượng Ðế ban cho chúng ta dồi dào, không phải chỉ trong phần vật chất, mà còn sức khỏe, sự liên hệ tình cảm, gia đình, và chính sự sống của chúng ta cùng tạo vật Ngài đã tạo dựng cho chúng ta hưởng. Hãy dâng lời ngợi khen Ngài.

Bạn hãy tìm thử 3 điều để cảm tạ ơn Chúa trong cuộc đời của bạn (3 điều mà mất đi thì bạn sẽ đau khổ):

a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
c) _________________________________________________
 

5162832
Today
This Week
This Month
156
5129
16431

2022-09-25 08:30

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.