10) Ngọai trừ những loài vật thanh sạch, Chúa còn cho chúng ta những loại thức ăn nào nữa?

“Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.” (Sáng Thế Ký 1:29)

“Ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng.” (Sáng Thế Ký 3:18b)

Thuở nguyên thủy loài người chỉ ăn trái cây. Và ngay sau khi phạm tội, Chúa cho ăn thêm rau cải của đất. Ăn thịt chỉ được cho phép sau khi trận Ðại Hồng Thủy đã hủy diệt hết cây cỏ trên đất đai. Thức ăn tốt nhất cho chúng ta hôm nay vẫn là trái cây, rau cải, và ngũ cốc hầu giúp chúng ta tránh bệnh tật.

Lời hứa của bạn: Con sẽ nhờ ơn Chúa Giê-su để sống theo như Lời của Ngài dạy, vì con muốn được tiếp tục thông công với Chúa Thánh Linh và tiếp tục giữ cho thân thể con được thánh sạch như Chúa đã tái tạo con, hầu được sống trong Ngài. Có _______ Không _______ 

9) Nhờ hai điều kiện gì để một vật được nên thánh cho chúng ta ăn?

“Vả, mọi vật Ðức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; vì nhờ lời Ðức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.” (1 Timôthê 4:4,5)

Mọi vật mà Ðức Chúa Trời dựng nên cho chúng ta ăn đều dùng làm thức ăn được, vì nhờ _________ _______ _______ và _______ _______ mà những vật đó được nên thánh cho chúng ta ăn. Nhờ Lời Chúa nghĩa là Lời Chúa cho phép chúng ta ăn. Lời cầu nguyện phải phù hợp với Lời Chúa thì vật đó mới được trở nên thánh.

Trong Kinh Thánh Mác 7:1-23, người Pharisi không làm theo Lời Chúa. Họ cho rằng phải rửa tay trước khi ăn, thì những thức ăn Chúa cho phép ăn mới được nên thánh để ăn. Nhưng Ðức Chúa Giê-su chống lại truyền thống nầy, và cho rằng mọi thức ăn mà Lời Chúa đã cho phép ăn là được sạch để ăn không cần phải qua một nghi lễ nào khác (câu 19).

Nhiều năm sau sự kiện nầy, trong một giấc mơ Phierơ cho biết rằng ông vẫn tiếp tục tuân giữ luật dinh dưỡng mà Chúa dạy (Công Vụ 10:12-14). Và giấc mơ của Phierơ ám chỉ rằng đừng coi dân ngoại là ô uế (Công Vụ 10:28). Quý vị có thể đọc thêm Êsai 66:15-18 và 1 Côrinhtô 3:16,17 để biết Chúa xét đoán như thế nào trong ngày cuối cùng với những người bất vâng phục, tiếp tục dùng thức ăn dơ dáy. 

7) Trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa dạy chúng ta làm gì với những đồ ăn ô uế?

“Vì chúng ta là đền thờ của Ðức Chúa Trời hằng sống, như Ðức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, Ðừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn Năng phán như vậy. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Ðức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.” (2 Côrinhtô 6:16b-7:1)

Chúng ta đừng ___ ______ đến đồ ô uế. Vì lời hứa Chúa sống giữa chúng ta, cho nên phải làm cho mình ___ ____ phần ____ _____ và phần _____ _____. 

8) Chúa còn dạy chúng ta những thức ăn nào không nên ăn?

“Ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào: ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết.” (Lêvi Ký 3:17; 17:14)

“Tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy.” (Công Vụ 15:29)

Khoa học ngày nay chứng minh rằng huyết chứa đựng nhiều loại bệnh tật. Mỡ gây ra bệnh tim hay nghẽn mạch máu...

Thânthể của chúng ta là đền thờ của Thánh Linh, chứ không phải của hình tượng.

Những thức ăn mà chúng ta không được ăn đến là:

1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________. 

6) Nếu chúng ta đọc từ đầu của Lêvi Ký đoạn 11 thì chúng ta sẽ thấy Chúa dạy dân sự Ngài làm điều gì để nên thánh?

“Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Trong các loài vật trên mặt đất, nầy là những con các ngươi được phép ăn: Hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, thì các ngươi được phép ăn. Nhưng chẳng nên ăn con nào chỉ nhơi không, hay là chỉ có móng rẽ không: con lạc đà, nó nhơi, nhưng không có móng rẽ; ... con chuột đồng, nó nhơi, nhưng không có móng rẽ, ... con thỏ rừng, nó nhơi nhưng không móng rẽ;... con heo, nó có móng rẽ, chân chia hai, nhưng không nhơi; nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Các ngươi không nên ăn thịt và cũng không nên đụng đến thây các thú đó; phải cầm là vật không sạch.”

“Những loài vật ở dưới nước mà các ngươi được phép ăn, là loài vật nào, hoặc ở dưới biển, hoặc ở dưới sông, có vây và có vảy. Phàm vật nào hoặc dưới biển, hoặc dưới sông, tức các loài sanh sản trong nước, mà không có vây và chẳng có vảy, thì các ngươi không nên ăn, phải lấy làm gớm ghiếc cho các ngươi...”

“Trong các loài chim, những giống các ngươi phải cầm bằng gớm ghiếc, không nên ăn, là chim ưng, chim ngạc, ó biển; chim lão ưng và con diều, tùy theo loại chúng nó; các thứ quạ, chim đà điểu, chim ụt, chim thủy kê, chim bò cắc và các loại giống chúng nó; chim mèo, chim thằng cộc, con cò quắm, con hạc, chim thằng bè, con cồng cộc, con cò, con diệc và các loại giống chúng nó; chim rẽ quạt và con dơi.”

“Hễ côn trùng nào hay bay, đi bốn cẳng, thì các ngươi hãy lấy làm gớm ghiếc. Nhưng trong loại côn trùng nào hay bay và đi bốn cẳng, các ngươi được ăn con nào có cẳng đặng nhảy trên đất; là con cào cào tùy theo loại nó, con ve tùy theo loại nó, châu chấu tùy theo loại nó, con dế tùy theo loại nó. Các loài côn trùng khác hay bay và có bốn cẳng, thì các ngươi phải lấy làm gớm ghiếc...”

“Trong loài đi bò trên mặt đất, nầy là những loài lấy làm không sạch cho các ngươi: con chuột nhủi, con chuột lắt, con rắn mối, tùy theo loại chúng nó; con cắc kè, kỳ đà, con thạch sùng, con kỳ nhông và con cắc ké. Trong các loài côn trùng, những loài đó lấy làm không sạch cho các ngươi...”

Phàm loài côn trùng nào bò trên mặt đất đều là sự gớm ghiếc, không nên ăn thịt nó. Vậy, không nên ăn thịt các loài côn trùng bò trên mặt đất, là con nào bò bằng bụng, con nào đi bốn cẳng hay là đi nhiều cẳng, vì chúng nó là một sự gớm ghiếc. Các ngươi chớ vì một con nào trong loài côn trùng mà lây cho thân mình phải gớm ghiếc, không tinh sạch hay là ô uế. Vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi; ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loại côn trùng trên mặt đất mà làm lây ô uế cho thân mình. Vì ta là Ðức Giê-hô-va, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Ðức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh.” (Lêvi Ký 11:1-45) (Ðọc thêm Phục Truyền 14:1-21).

Khoanh tròn những con chúng ta được phép ăn: con bò, con heo, con chó, con gà, con vịt, cá thu, cá hồng, con chuột nhủi, con chuột lắt, con thỏ, con rắn mối, con cào cào, con ve, lươn,con cắc kè, kỳ đà, con thạch sùng, con kỳ nhông và con cắc ké, tôm, cua, sò, ốc.

Loài vật dưới biển chúng ta chỉ nên những con cá có ___ và có _______ mà thôi. Tôm và cua là loài không có vảy hay vây nên không được ăn. 

5162773
Today
This Week
This Month
97
5070
16372

2022-09-25 07:13

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.