16) Thượng Ðế kêu gọi dân sự của Ngài đang ở trong những tổ chức đi theo ý loài người như thế nào?

“Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng.” (Khải Huyền 18:4)

Babylôn có nghĩa là “cổng của các thần” chỉ sự lộn xộn trong tôn giáo, thờ phượng Ðức Chúa Trời chung với các thần các thánh. Trà trộn Lời Chúa với ý muốn loài người.

Quyết Ðịnh Của Bạn: Bạn có muốn đáp lời kêu gọi của Chúa hôm nay chăng? ________ Bạn có muốn đứng lên gia nhập vào hội thánh còn sót lại của Chúa chăng? ____________

15) Dân sự trung thành của Thượng Ðế trong ngày cuối cùng nên làm gì?

“Ðây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: Chúng giữ (các) điều răn của Ðức Chúa Trời và giữ lòng tin Ðức Chúa Jêsus.” (Khải Huyền 14:12)

“Thà phải vâng lời Ðức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” (Công Vụ Các Sứ Ðồ 5:29)

Trong ngày cuối cùng nhân loại sẽ phải chọn giữa Ðức Chúa Giê-su thật và giả, giữa Ðức Chúa Trời thật và giả, giữa ngày thờ phượng thật và giả, giữa điều răn của Ðức Chúa Trời và của loài người. Bạn chọn ngày nào? Tôi chọn __________ ______________________________________________

13) Quyền lực nầy làm những điều gì nghịch lại cùng các điều răn của Thượng Ðế?

Ðiều răn thứ 1: Chúa dạy chỉ thờ phượng một mình Ngài. Quyền lực nầy cho người ta thờ lạy chính mình (Khải 13:4).

Ðiều răn thứ 2: Chúa dạy chớ làm hình tượng để thờ. Quyền lực nầy toa rập với 1 quyền lực khác bắt người ta làm tượng mình để thờ (Khải Huyền 13:14)

Ðiều răn thứ 3: Chớ phạm đến Danh Chúa. Quyền lực nầy phạm thượng. Là người mà muốn xưng làm Chúa cả thế gian (Khải Huyền 13:4)

Ðiều răn thứ 4: Chúa ban ngày thứ bảy Sabát làm dấu cho dân sự của Ngài (Êxêchiên 20:12,20).

Quyền lực nầy ban hành một ngày thờ phượng khác cho thế giới (Khải Huyền 13:16,17). Thế lực nào trên thế giới hội đủ những điều kiện mà chúng ta vừa học qua?

Chỉ có một thế lực ___________________ ___________________ __________________ ____________________.
 

14) Ðức Chúa Trời đã cảnh cáo như thế nào về việc nhận dấu hiệu của quyền lực nầy?

“Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Ðức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lưủa và diêm ơủ trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những keủ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu cuủa tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.” (Khải Huyền 14:9-11). Xem thêm Thi Thiên 37:12-20,32-40.

Nhận dấu con thú là tham gia với ma quỷ để bách hại dân sự trung thành của Chúa. Những người đó sẽ bị ______ ______ _______ _______. 

12) Ðiều gì xảy ra cho quyền lực nầy trong ngày cuối cùng của thế giới?

“Con thú tôi thấy đó giống như con beo; chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi, và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết; nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng: Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được?” (Khải Huyền 13:2-4)

Con thú (hay quyền lực) nầy là sự tổng kết hợp của các con thú hay quyền lực trong Ðaniên. Beo, gấu, sư tử và rồng đều hiện diện. Bị thương đến chết (1798 bị chấm dứt quyền hành). Nhưng vết thương được _______.  Quyền lực Giáo hội La Mã sẽ được ______ ________ trong ngày cuối cùng và được cả thế giới đi theo vì đàng sau có quyền lực của Satan.
 

5162834
Today
This Week
This Month
158
5131
16433

2022-09-25 08:31

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.