8) Sự sống đời đời đến từ đâu?

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (Rôma 6:23)

Khi Chúa dựng nên A-đam và Ê-va, Ðức Chúa Trời dựng nên loài người để sống đời đời với một điều kiện là họ phaủi vâng theo Lời Chúa. Họ được quyền ăn trái cây sự sống để sống đời đời, ngoại trừ cây biết điều thiện và điều ác (Sáng Thế Ký 2:9,16,17). Nhưng khi con người phạm tội, đi ngược lại điều răn của Ðức Chúa Trời, ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, con người không còn được quyền đến để hái trái cây sự sống nữa (Sáng Thế Ký 3:22-24). Kết quả là con người phải chết.

Qua Ðức Chúa Giê-su chúng ta sẽ được:

(1) tái tạo lại trong ngày phục sinh khi Chúa tái lâm. Thân thể tội lỗi hay chết nầy sẽ được tái tạo để trở thành thánh khiết và bất tử (1 Côrinhtô 15:51-53);

(2) quyền ăn trái cây sự sống để duy trì sự sống đời đời Chúa ban (Khải Huyền 2:7; 22:2-5; Êsai 66:22).

Con người được sống đời đời nhưng phải có _____ ______. Chỉ có Thượng Ðế là sống đời đời mà vô điều kiện.

Lời hứa nguyện: Bạn có ước ao nhận được sự sống đời đời mà Ðức Chúa Giê-su ban cho trong ngày Chúa trở lại thế giới nầy chăng? ______ Nếu có, hãy nói với Ngài rằng: Lạy Chúa, xin tha tội lỗi của con, cho con được làm con của Ngài. Xin làm Chủ và làm Chúa của cuộc đời con. Xin giúp con được trung tín với Ngài. A-men!

7) Người chết có biết gì không?

“Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời.” (Truyền Ðạo 9:5,6)

“Nhưng loài người chết, thì nằm tại đó. Loài người tắt hơi, thì đã đi đâu? Nước hồ chảy mất đi, Sông cạn và khô: Cũng vậy, loài người nằm, rồi không hề chổi dậy: Người chẳng hề thức dậy cho đến khi không còn các từng trời, Và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình.” (Gióp 14:10-12)

Chết trong Kinh Thánh coi như là một giấc ngủ (Công Vụ Các Sứ Ðồ 7:60; Giăng 11:11,14; Ðaniên 12:2). Nghĩa là con người đi vào một trạng thái vô thức, tức là, không biết gì hết, và chỉ tạm thời nằm đó, chờ đến ngày Chúa tái lâm sẽ được đánh thức dậy (1 Têsalônica 4:13-17).

Người chết _______ ________ gì hết?
 

5) Người công bình và kẻ ác khi chết có khác nhau chăng?

“Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau: Người công bình hay là kẻ hung ác, người hiền lành, thanh sạch, hay là người không thanh sạch, người dâng của tế lễ hay là người không dâng, người thiện hay là kẻ có tội, kẻ phát thề hay là người sợ lời thề, cả thảy đều đồng hưởng một số phận. Tai nạn lớn hơn ở dưới mặt trời, ấy là mọi người đồng gặp một số phận, lòng loài người đầy dẫy sự hung ác, và sự điên cuồng choán trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết.” (Truyền Ðạo 9:2-3)

“Vì việc xảy đến cho con loài người làm sao, thì xảy đến cho loài thú cũng vậy; sự xảy đến cho hai loài giống hẳn với nhau. Sự chết của loài nầy cũng như sự chết của loài kia; hai loài đều thở một thứ hơi, loài người chẳng hơn gì loài thú; vì thảy đều hư không. Cả thảy đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi đất. Ai biết hoặc thần của loài người thăng lên, hoặc hồn của loài thú sa xuống dưới đất?” (Truyền Ðạo 3:19-21)

Kinh Thánh Việt ngữ dịch “thần của loài người... hồn của loài thú...”

Trong nguyên bản dùng cùng một chữ“hơi thở” hay “thần linh.”

Sanh khí, hơi thở hay thần khí là một thực thể trung hòa, vô cảm xúc, không tự phạm tội cũng không tự nên thánh.  Người công bình hay kẻ ác khi chết cũng giống như nhau. Việc xảy ra cho loài người hay loài thú cũng _____ _____. Nếu thần khí là linh hồn thì người thiện người ác cùng thú vật đều được lên thiên đàng khi chết. Như vậy thì chúng ta tự mâu thuẫn.

6) “Linh hồn sống” hay “sanh linh” có bất tử không?

“Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Êxêchiên 18:4)

“Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:17)

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” (Rôma 6:23)

“Một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời!” (1 Timôthê 6:16)

Chỉ có một mình Chúa là có sự bất tử hay không hề chết. Còn tất cả mọi người đều đã phạm tội cho nên phải ______. Khi chết, linh hồn phải chết. Nếu nói rằng khi một người chết, linh hồn lên thiên đàng để sống đời đời, hay xuống địa ngục để phạt đời đời, thì hoàn toàn nghịch lại với Kinh Thánh. Vì nếu vậy, linh hồn người công bình và kẻ ác đều không chết. Cả hai đều sống đời đời. Ðiều nầy hoàn toàn nghịch với Kinh Thánh. Vì chỉ có trong Ðức Chúa Giê-su người ta mới nhận được sự sống đời đời.

4) Sanh khí hay thần khí có phải là linh hồn chăng?

Tiếng Hêbơrơ sanh khí là RUACH, dịch ra Anh ngữ là spirit hay thần có nghĩa là: 1) hơi thở từ miệng (Thi Thiên 33:6); 2) gió không khí (Xuất Êdíptô Ký 14:21); 3) nguyên lý (sanh khí) đem sự sống đến cho thân thể (Sáng Thế Ký 6:17; 7:15); 4) nền tảng cho cảm xúc, trí thức, và ý chí của con người (tâm thần hay thần linh) (Sáng Thế Ký 41:8; Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:9)

Chúng ta có thể ví dụ tượng người như một bóng đèn điện, hơi thở hay thần khí của Chúa giống như dòng điện. Khi dòng điện chạy vào bóng đèn thì có ánh sáng. Ánh sáng tượng trưng cho linh hồn sống của con người. Khi dòng điện bị cúp đi, ánh sáng không còn nữa. Ánh sáng tan biến đi mất.

Dòng điện không phải là ánh _____, cũng như sanh khí hay hơi thở không phải là linh _____.

Thân thể và hơi thở sống không có ý thức hiện hữu, không nhân vị tánh. Nhưng khi cả hai kết hợp lại sẽ trở thành một linh hồn sống hay một con người sống với tất cả ý thức và cảm xúc. Khi tách rời hơi thở khỏi thân thể, thì linh hồn con người không còn hiện hữu nữa. Cũng giống như rút dòng điện đi, ánh sáng không còn hiện hữu nữa. Ánh sáng biến mất. Ánh sáng không chạy đi đâu, không ở một nơi nào hết.

Hay một ví dụ khác, thân thể loài người giống như cái bong bóng xẹp. Hơi thở Chúa hà vào giống như thổi hơi vào bong bóng. Bong bóng phồng lên tượng trưng cho một con người sống hay linh hồn sống. Khi không khí thoát ra thì bong bóng xẹp xuống, tượng trưng cho người chết. Trái bong bóng không còn nữa. Không khí không phải là trái bong bóng phồng, cũng như sanh khí không phải là linh hồn.

Hơi thở sống không phải chỉ giới hạn cho loài người mà thôi. Kinh Thánh cho biết rằng các loài sinh vật khác cũng có sanh khí hay hơi thở sống (Sáng Thế Ký 7:15,22; Truyền Ðạo 3:18-20; Công Vụ Các Sứ Ðồ 17:25). Sự khác biệt giữa loài người và các loài sinh vật khác là loài người được dựng nên trong hình ảnh của Ðức Chúa Trời.

5162795
Today
This Week
This Month
119
5092
16394

2022-09-25 07:45

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.