9. Trắc Nghiệm

Vui lòng vòng chữ T nếu trúng & chữ S nếu sai:

T S Hội thánh có sứ mạng toàn cầu

T S Hội thánh thật hiện diện toàn cầuT S Hội thánh thật giữ lòng tin trong Ðức Chúa Giê-su

T S Hội thánh thật giữ cả 10 điều răn của Chúa

T S Hội thánh thật rao giảng Tin lành/Phúc Âm đời đời

T S Hội thánh thật phải có ơn tiên tri

T S Ngày cuối cùng Satan sẽ tấn công hội thánh thật

T S Hội thánh thật trung kiên với Ðức Chúa Giê-su trong mọi nơi

T S Hội thánh thật được lãnh đạo bởi Ðức Chúa Giê-su

T S Hội thánh thật giảng về bảo vệ thân thể là đền thờ của Chúa

Bạn có ước mong gia nhập vào hội thánh còn sót lại của Chúa Giê-su không? ___________

8) Hội Thánh Thật còn có đặc điểm nào nữa?

“Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời và lời chứng của Ðức Chúa Jêsus.” (Khải Huyền 12:17)

Con rồng là Satan lừa dối thế giới trong ngày cuối cùng. Nhưng nó không lừa dối nổi hội thánh còn sót lại của Thượng Ðế bởi vì họ trung thành với Ngài. Họ nhờ điều răn của Ðức Chúa Trời và lời chứng của Ðức Chúa Giê-su để khỏi bị lừa.

Lời chứng của Ðức Chúa Giê-su được định nghĩa trong Khải Huyền 19:10 là “đại ý của lời tiên tri” hay ơn tiên tri được ban cho trong hội thánh đó. Bà E. G. White được ban cho ơn đặc biệt để làm sáng tỏ Thánh Kinh và làm nổi bật những ý muốn Thánh của Thượng Ðế cho dân sót trong ngày sau rốt. Nhờ những lời báo trước nầy mà dân sót không rơi vào bẫy sập của Satan.

Hội Thánh Thật có _____ ______ ____ _____ ______

Tóm lại, hội thánh ngày sau rốt của Ðức Chúa Trời sẽ

(1) có Ðức Chúa Giê-su làm đầu;
(2) hiện diện khắp nơi trên thế giới;
(3) giữ các điều răn;
(4) có ơn tiên tri;
(5) giữ toàn bộ Kinh Thánh;
(6) gởi lời cảnh cáo của Thượng Ðế đến nhân loại về dấu con thú;
(7) kêu gọi thờ phượng Ðấng Tạo Hóa trong ngày Sabát;
(8) cảnh cáo thế giới về tình trạng người chết;
(9) kêu gọi sống thánh khiết để chờ đón Ðức Chúa Giê-su hồi lai.

Ngày nay bạn có biết hội thánh nào có hết những đặc điểm đó không?

6) Hội Thánh Thật bày tỏ đức tin sống như thế nào?

“Ðây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: Chúng giữ điều răn của Ðức Chúa Trời và giữ lòng tin Ðức Chúa Jêsus.” (Khải Huyền 14:12)

“Vậy, chúng ta nhơn đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.” (Rôma 3:31)

“Ai tin Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, thì sanh bởi Ðức Chúa Trời; và ai yêu Ðức Chúa Trời là Ðấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Ðức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Ðức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì nầy là sự yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Ðiều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” (1 Giăng 5:1-3)

Hội Thánh Thật chẳng những giữ lòng tin nơi Ðức Chúa Giê-su và noi theo dấu chân Ngài, họ còn giữ tất cả 10 Ðiều Răn của Thượng Ðế Toàn Năng. Ðức tin trong Ðức Chúa Giê-su khiến hội thánh vâng theo điều răn của Ðức Chúa Trời. Họ nhịn nhục kiên nhẫn nhờ ơn Ðức Thánh Linh để giữ vững các điều răn của Thượng Ðế Toàn Năng, trong khi nhân loại trong ngày cuối cùng chỉ chạy theo phép lạ bề ngoài và bỏ mất lẽ thật của Thượng Ðế.

Hội Thánh Thật giữ ____ _____ Ðức Chúa Giê-su và giữ _____ _______ của Ðức Chúa Trời.

7) Hội Thánh thật còn rao giảng điều gì về người chết?

"Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Ðức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.” (Khải Huyền 14:13)

Hội Thánh Thật rao giảng tình trạng thật sự của người chết, hầu cho nhân loại khỏi rơi vào sự lừa dối của ma quỷ, và nên tin nhận Ðức Chúa Giê-su để được sự sống đời đời. Sự chết với những người tin nhận Ðức Chúa Giê-su là một sự yên nghỉ. Vì ngày Chúa tái lâm họ chắc chắn sẽ được phần thưởng.

Ngược lại những kẻ chết không có đức tin sẽ phải đi vào hình phạt trong lửa địa ngục với sự đau đớn kinh hoàng trong ngày phán xét.

Hội Thánh Thật rao truyền tình trạng thật sự của ________ __________ theo như Thánh Kinh dạy.

5) Hội Thánh Thật phải rao giảng những sứ mạng nào?

“Ðiều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Ðấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước.”

“Một vị thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau mà rằng: Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó.”

“Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Ðức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.” (Khải Huyền 14:6-11)

“Tin lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Mathiơ 24:14)

Hội Thánh Thật phải hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới. Họ rao truyền sứ điệp Tin Lành hay Phúc Âm đời đời. Sứ điệp nầy kêu gọi mọi người kính sợ và thờ phượng Ðấng Tạo Hóa Toàn Năng, và muốn thờ Ðấng Tạo Hóa phải thờ Ngài trong ngày thứ bảy Sabát là dấu hiệu của Ngài.

Họ chẳng những rao truyền về Phúc Âm đời đời, nhưng họ còn cảnh cáo nhân loại biết rằng hệ thống tôn giáo giả sẽ bị sụp đổ vì những giáo điều sai lầm.

Sứ điệp thứ ba của họ là gởi đến nhân loại lời cảnh cáo của Thượng Ðế cho những ai cứng lòng. Ðừng thờ một thế lực nào khác, đừng thờ hình tượng, và đừng chấp nhận dấu hay một ngày thờ phượng nghịch với ngày thờ phượng của Thượng Ðế. Ai ngoan cố tiếp tục phản nghịch sẽ chịu sự phán xét trong ngày cuối cùng.

Hội Thánh Thật phải ________________ ____________ toàn cầu.

Thông điệp thứ 1: _________________________________
Thông điệp thứ 2: _________________________________
Thông điệp thứ 3: _________________________________

5162839
Today
This Week
This Month
163
5136
16438

2022-09-25 08:44

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.