8) Trắc Nghiệm

Ðánh vòng tròn chữ T nếu trúng và S nếu sai:

T S Thân hữu là những người đã chịu phép báp têm
T S Tổ chức thành nhóm là có quyền tự trị
T S Lôi kéo tín hữu hội thánh khác để tạo nhóm
T S Hội thánh là cấp cao nhất ở mỗi địa phương
T S Truyền đạo tình nguyện là mục sư nhiệm chức
T S Mục sư là chức vụ được giáo hạt phong cho
T S Mục sư được hội thánh địa phương bầu lên
T S Tín hữu được trực tiếp bầu các chức viên hội thánh
T S Chức viên phải biết tu thân và tề gia trước
T S Phần mười được địa phương tự ý xử dụng

Có mấy cấp bực tổ chức của hội thánh điạ phương? __________  

Kể ra: 1) _______________________________
2) _______________________________
3) ___________________________ ____
4) _______________________________
5) _______________________________

Có mấy loại giáo hạt và giải thích sự khác nhau?  Tình trạng của Việt Nam như thế nào? ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Quyết định của bạn: Bạn có hứa nguyện sẽ cầu nguyện và đóng góp khả năng cùng tài chánh để làm vững mạnh hội thánh điạ phương là nơi bạn đang sinh hoạt hầu hội thánh của bạn có thể đóng góp trong công cuộc rao truyền lẽ thật Chúa ra khắp thế giới không?  Có _____  KHông ________

Xin vui lòng liên lạc với điạ chỉ email sau: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Quý vị được xử dụng bài nầy để học Kinh Thánh riêng hay trong nhóm.   Mọi trích dịch hay in ấn phải xin phép Cơ Quan An Bình Hạnh Phúc.

7) Tổ Chức Nhân Sự Ðiều Hành

Tất cả những thành viên gương mẫu trung tín của hội thánh đều có tiếng nói trong việc bầu cử các chức viên hội thánh. Các chức viên cùng cộng tác với mục sư chủ tọa để điều hành hội thánh địa phương.

1) Ðiều kiện để trở thành chức viên

Sau đây là những điều kiện mà Kinh Thánh dạy cấp lãnh đạo của hội thánh cần phải có:

a. Có khả năng lãnh đạo, điều hành, kính sợ Chúa, thành thật, không tham quyền tham lợi (Xuất Êdíptô 18:21)
b. Ðược mọi người công nhận là đạo đức, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, khôn ngoan (Công Vụ 6:3; Tít 1:7,8)
c. Là người trung thành, có tài dạy dỗ lãnh đạo, và được trải qua những khóa huấn luyện tín hữu (2 Timôthê 2:2)
d. Biết tu thân và tề gia (1 Timôthê 3:2-4,8,9,11,12; Tít 1:6)
e. Từng trải kinh nghiệm trong đức tin (1 Timôthê 3:6,7,10)
f. Trung tín trong sự dâng hiến & sống theo sự dạy dỗ của giáo hội (Tít 1:9; Luca 16:10,11)
g. Biết cộng tác và làm việc trong trật tự tổ chức (1 Côrinhtô 12:28; 14:31-33)

Vợ hay chồng của chức viên cũng phải là những người tin kính gương mẫu.  "Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc." (I Timôthê 3:11).  Biết bao nhiêu hội thánh bị tan vỡ vì chức viên thì hết sức để gầy dựng, nhưng vợ hay chồng của chức viên tàn phá hội thánh vì lời nói, vì kiêu ngạo, vì những thái độ bất nhã, cao ngạo.
Trước hết, chức viên phải biết cai trị dạy dỗ trong chính gia đình của mình.


2) Phương cách bầu cử chức viên

Các chức viên được lựa chọn và đề cử lên hội thánh bởi Ban Tuyển Cử. Ban tuyển cử được bầu trong một buổi họp toàn thể hội thánh, hay hội thánh có thể bầu 5 đến 7 chức viên mới cùng với ban trị sự đương nhiệm để tạo thành ban tuyển cử. Sau đó hội thánh biểu quyết chấp thuận hay yêu cầu ban tuyển cử cứu xét kết quả.

3) Mục Sư Chủ Tọa (Pastor)

"Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư." (Êphêsô 4:11)

Chữ Pastor trong tiếng Anh có nghĩa là “người chăn bầy,” tạm dịch là Mục Sư Chủ Tọa (Quản Nhiệm), chỉ bất cứ người nào được giáo hội chánh thức bổ nhiệm chăn giữ một hội thánh và được chánh thức nằm trong Mục Sư Ðoàn của giáo hội. Mục sư chủ tọa là người lãnh đạo tinh thần cao nhất của hội thánh, và cũng là người lãnh đạo và cố vấn cho các chức viên, có cương vị cao hơn các vị trưởng lão và các chấp sự, và thường là chủ tịch của ban trị sự. Tất cả mục sư chủ tọa và phụ tá đều do giáo hạt địa phương bổ nhiệm. Mục sư chủ tọa chịu trách nhiệm tất cả chương trình sinh hoạt hội thánh với sự phụ tá của các trưởng lão và chấp sự.

Mục Sư Chủ Tọa gồm có 2 cấp bực: Mục Sư Nhiệm Chức và Mục Sư Ủy Nhiệm. Sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện thần học (4 năm đại học thần học + 1 năm tập sự + 3 năm Chủng Học Viện), nếu được giáo hạt chấp nhận, một sinh viên tốt nghiệp sẽ được bổ nhiệm để chủ tọa hay quản nhiệm một hội thánh, thông thường thì làm phụ tá ít nhất 4 năm để học hỏi kinh nghiệm và tập sự. Trong giai đoạn nầy, tu sinh tốt nghiệp được gọi là Mục Sư Nhiệm Chức (Licensed Minister). Mục sư nhiệm chức sẽ được cấp giấy chứng minh thư mục sư, chỉ được hoạt động trong phạm vi nhà thờ địa phương, nếu được hội trưởng giáo hạt cho phép thì mới cử hành lễ báp têm, lễ cưới, và lễ tiệc thánh, không được đặt tay tấn phong bất cứ chức viên nào ở hội thánh địa phương (chỉ có thẩm quyền tương đương một vị trưởng lão).

Mục Sư (Ủy Nhiệm) (Credentialed Minister hay Elder viết hoa): Sau thời gian thử thách, nếu hội đủ mọi điều kiện, một mục sư nhiệm chức sẽ được giáo hạt địa phương đề cử lên liên hiệp hội để chánh thức tấn phong thành Mục Sư Ủy Nhiệm, nghĩa là, có đủ tư cách để đại diện giáo hội ở bất cứ nơi nào và sẽ chủ tọa tất cả các buổi họp, và các nghi lễ. Dĩ nhiên trước khi hoạt động trong một lãnh thổ nào mục sư ủy nhiệm phải được sự kêu gọi và chấp thuận các cấp lãnh đạo của giáo hội.


4) Trưởng Lão Hội Thánh Ðiạ Phương (elder viết thường):

Trưởng lão là tín hữu lâu năm, gương mẫu trung tín, được huấn luyện bởi mục sư, và bầu lên với nhiệm kỳ một năm.

Trưởng lão chưa được đặt tay tấn phong gọi là Trưởng Lão Nhiệm Chức.

Trưởng lão là cánh tay mặt của mục sư chủ tọa, chịu trách nhiệm về tình trạng thuộc linh của tất cả tín hữu trong hội thánh.

Trưởng lão chỉ thi hành nhiệm vụ trong phạm vi hội thánh địa phương mà thôi. Trưởng lão một hội thánh nầy không phải là trưởng lão của một hội thánh khác.

Trong những năm gần đây có những nhóm tín hữu tự động thiết lập và có những người lãnh đạo tự nguyện muốn có danh xưng có vẻ "quyền uy" hơn, đã xử dụng danh xưng "Giám Mục."   Hai chữ "giám mục" được dịch ra từ chữ "bishop," chỉ người có trách nhiệm trong coi tất cả mục đồng trong một giáo phận rộng lớn hơn.  Vai trò nầy tương đương với vai trò hội trưởng một giáo hạt.  Cho nên "giám mục" không được dùng để chỉ tín hữu lãnh đạo ở địa phương.  Người hầu việc Chúa phải khiêm nhường, không ham danh lợi.  Danh xưng "trưởng lão" bày tỏ được sự khiêm nhường và kinh nghiệm tin kính Chúa lâu năm.

Trong hội thánh còn sót lại, các mục sư được tấn phong rồi không hề dùng danh xưng "Reverence" trước tên của mình.  Chữ "Reverence" có nghĩa là "Ðức! Ngài!"  Những chữ nầy chỉ dùng cho một mình Chúa mà thôi.  Cho nên các mục sư đã được tấn phong xử dụng danh xưng là "Elder" (Viết Hoa).

Sứ đồ Phierơ đã viết ,"Tôi gởi lời khuyên nhủ nầy cho các trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là truởng lão như họ." (I Phierơ 5:1).  Phierơ là một sứ đồ, là một trong 3 cột trụ của tất cả hội thánh khắp nơi (Galati 2:9), cũng chỉ xưng mình là một trưởng lão trong các trưởng lão.  Người hầu việc Chúa phải có sự khiêm nhường đừng tìm danh vọng trong hội thánh.

"Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau." (Galati 5:26).

Tránh thái độ lạm dụng nhà Chúa, hội thánh Chúa như là một phương tiện để tìm lợi trong danh vọng, tiền bạc (I Timôthê 6:5)

Ðức Chúa Giê-su phán, "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều... Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người..." (Giăng 12:24,26) Ðức Chúa Giê-su đến không phải để người ta hầu việc Ngài, mà để hầu việc người ta (Mathiơ 20:28).

Chớ tự lập làm thầy. "Ai tự tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống.  Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

5) Chấp Sự Nam hay Nữ (Deacon & Deaconess)

Chấp sự cũng phải là tín hữu lâu năm, gương mẫu, trung tín, được bầu lên với nhiệm kỳ một năm, được huấn luyện. Chấp sự chưa được mục sư ủy nhiệm đặt tay tấn phong gọi là Chấp Sự Nhiệm Chức. Chấp sự là cánh tay trái của mục sư chủ tọa, chịu trách nhiệm về phần thuộc thể của tín hữu, cứu trợ xã hội, cơ sở nhà Chúa, trật tự của các nghi lễ...

6) Trưởng Nhóm hay Truyền Ðạo tình nguyện

Trưởng nhóm có thể là một trưởng lão địa phương, một chấp sự, hay một tín hữu gương mẫu, trung tín, lâu năm, đã được huấn luyện qua các lớp tín hữu tình nguyện truyền đạo, được hội thánh mẹ cử làm Trưởng Nhóm (group leader) trường Sabát nhánh hay chi hội. Giáo hạt có thể cấp cho một giấy phép gọi là Lay Pastor, và được gọi là Truyền Ðạo Tình Nguyện.

7) Các chức viên khác Ngoài ra hội thánh địa phương còn bầu các chức viên khác như là: Thủ Quỹ, Thư Ký, Trưởng Ban Thanh Niên, Trưởng Ban Truyền Giáo, Trưởng Ban Âm Nhạc, Quản Ðốc Trường Sabát, Trưởng Ban Xã Hội,à tùy theo nhu cầu hội thánh. Tất cả các trưởng ban đều là thành viên của Ban Trị Sự Hội Thánh.

8) Chức viên khác của Giáo Hội Ngoài ra giáo hội còn có những chức viên sau:*

Giảng Ðạo Sư (evangelist): chuyên giảng truyền giáo*

Giáo Sĩ (missionary): mở mang địa phương mới*

Truyền Ðạo Sinh (Bible worker): dạy Kinh Thánh và cũng gọi những người tốt nghiệp trường thần học nhưng đang ở trong thời kỳ thực tập.

Nhân Viên Truyền Giáo (commissioned minister): nhân viên truyền giáo các ngành giáo dục, y tế, ấn loát...

Nhân Sự Truyền Giáo: mở mang hội thánh

5) Ðiều hành Hội Thánh địa phương

Hội thánh địa phương được điều hành bởi:

1) số phiếu của hội đồng trưởng lão, chấp sự và các chức viên khác trong hội đồng quản trị gọi là Ban Trị Sự; hay

2) bởi số phiếu của toàn thể hội thánh. Những số phiếu nầy điều hành vấn đề quản trị hành chánh tại địa phương, tiếp nhận và loại bỏ danh sách tín hữu, điều hành trường học của hội thánh, bầu cử các chức viên. Hội thánh cộng tác với mục sư chủ tọa, là người hướng dẫn hội thánh trong tất cả các sinh hoạt, cũng như hội thánh cùng làm việc với các hội thánh khác trong lãnh thổ rộng lớn hơn gọi là giáo hạt.

6) Các cấp tổ chức khác của Giáo Hội

a) Giáo Hạt: nhiều hội thánh địa phương kết hợp lại, trong một phạm vi địa dư nào đó, gọi là khu vực. Nhiều khu vực kết hợp thành một Giáo Hạt. Giáo hạt chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, tiếp nhận tiền phần mười của các địa phương và phân phối ra trong giáo hạt và gởi về Liên Hiệp Hội phần của giáo hội trung ương. Giáo hạt còn điều hành các trường trung tiểu học trong giáo phận.

Giáo hạt có 2 loại:
(1) Giáo Hạt tự trị (Conference): tín hữu có đủ mức độ trưởng thành thuộc linh, tài chánh dâng hiến đầy đủ để hổ trợ cho địa phương và thế giới, cấp lãnh đạo đạt được mức độ thuộc linh trưởng thành, trung tín với Chúa và giáo hội.  Tín hữu điạ phương sẽ bầu đại biểu đại diện cho hội thánh địa phương, và các đại biểu sẽ bầu chức viên của giáo hạt do Ban Tuyển Cử đệ trình trong kỳ đại hội đồng giáo hạt;
(2) Giáo Hạt truyền giáo (Mission): tín hữu chưa dâng hiến tài chánh đủ để điều hành, chưa có những nhà lãnh đạo tinh thần có trình độ thuộc linh cao.  Trong trường hợp nầy, giáo hội trung ương bổ nhiệm các cấp lãnh đạo và hổ trợ tài chánh.

b) Liên Hiệp Hội (Union): Nhiều giáo hạt kết hợp lại thành một Liên Hiệp Hội.

c) Tổng Hội (Division): nhiều liên hiệp hội kết hợp lại thành một Tổng Hội.

d) Toàn Cầu Tổng Hội (General Conference): Nhiều tổng hội kết hợp lại thành Toàn Cầu Tổng Hội.

4) Tổ Chức Giáo Hội - Cấp bực tổ chức Hội Thánh địa phương

Các nhóm tín hữu ở mỗi địa phương được tổ chức thành 4 loại khác nhau tùy theo điều kiện: 1) Trưởng thành thuộc linh; 2) Khả năng tài chánh; 3) Phát triển cấp lãnh đạo; 4) Số tín hữu.

Trường Sabát Nhánh (Sabbath School Branch) (Một Ðiểm Nhóm): là một nhóm tín hữu được bắt đầu bởi quyết định của ban trị sự một hội thánh mẹ, nằm trong chương trình truyền giáo và hoàn toàn trực thuộc vào hội thánh đó, không phải bởi lôi kéo tín hữu từ một hội thánh khác, hay bởi những người gây rối loạn chia rẽ. Thông thường thì cấp lãnh đạo trường Sabát nhánh là chức viên của hội thánh mẹ.

Chi Nhánh (Ðiểm Nhóm) (Affiliate Group): Khi trường Sabát nhánh hay điểm nhóm vững mạnh, hội thánh mẹ sẽ nộp đơn yêu cầu lên giáo hạt địa phương để tổ chức trở thành một Chi Nhánh của hội thánh mẹ, trực thuộc hoàn toàn vào hội thánh mẹ. Chi nhánh phải có chương trình thờ phượng và người lãnh đạo là một tín hữu gương mẫu trung kiên có tài lãnh đạo, hay một trưởng lão được mục sư hội thánh mẹ bổ nhiệm. Ðại diện của giáo hạt sẽ nghiên cứu, phân tách và chấp nhận đơn xin nầy hay không. Thông thường thì giáo hạt không cho phép một chi nhánh được tổ chức vì lý do như: 1) Bất đồng ý kiến và tách thành viên ra khỏi một hội thánh khác; 2) Ðịa điểm quá gần với một hội thánh đã được tổ chức; 3) Không hội đủ số tín hữu báp têm mà giáo hạt đưa ra.

Chi Hội (Company): Khi nhóm tín hữu trưởng thành về cả phẩm lẫn lượng và có sự dâng hiến trung tín tùy theo tiêu chuẩn của giáo hạt địa phương, cũng như có khả năng để đóng góp tài chánh cho trường học địa phương, hội thánh mẹ sẽ yêu cầu để giáo hạt tổ chức nhóm tín hữu trở thành một Chi Hội. Một chi hội được phép trực tiếp bầu các chức viên ban trị sự và trực thuộc dưới quyền của giáo hạt địa phương. Tùy theo khả năng tài chánh của chi hội và khả năng của giáo hạt. Giáo hạt có thể bổ nhiệm một mục sư chủ tọa cho chi hội.

Hội Thánh Ðịa Phương (Church): Khi một chi hội được trưởng thành về tâm linh, tài chánh và hành chánh theo tiêu chuẩn của giáo hạt địa phương, giáo hạt sẽ chánh thức tổ chức đoàn thể (chi hội) trở thành một hội thánh tự trị trong khuôn khổ đường lối của giáo hội. Giáo hạt có bổ nhiệm mục sư chủ tọa hay không còn tùy vào khả năng tài chánh của giáo hạt và hội thánh địa phương. Hội thánh có bổn phận đóng góp tài chánh hổ trợ công việc Chúa trong giáo hạt và thế giới.

5162814
Today
This Week
This Month
138
5111
16413

2022-09-25 08:08

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.