6) Trắc Nghiệm

Vòng tròn chữ T nếu trúng và S nếu sai:

T S Ân Tứ Thiêng Liêng là khả năng để hầu việc Chúa
T S Mọi người đều nhận được ân tứ
T S Ai cũng phải có ân tứ nói các thứ tiếng
T S Chúng ta chỉ là quản gia của những gì Chúa ban
T S Các ân tứ không cần cộng tác với nhau
T S Mỗi tín hữu được xử dụng ân tứ theo đường lối riêng
T S Nếu thật sự có ân tứ thì phải đầu phục người có ân tứ
T S Ân tứ cao nhất là nói các thứ tiếng
T S Khi phục vụ Chúa không nên lằm bằm phàn nàn
T S Khi làm thì làm hết lòng như làm cho Chúa
T S Hầu việc Chúa nhưng vẫn dõi mắt coi có ai hơn mình hay không
T S Khi trung tín xử dụng ơn, Chúa sẽ ban thêm theo ý Ngài
T S Chúa ban ân tứ theo ý của mỗi người muốn
T S Tất cả mọi ơn đều cần thiết trong hội thánh
T S Tất cả ơn phải làm việc trong tổ chức và trật tự

Lời Hứa Nguyện: Bất cứ ơn nào Chúa ban cho con, con xin hứa sẽ nhờ quyền năng của Chúa để xử dụng hầu làm sáng Danh Chúa và gầy dựng phát triển hội thánh của Ngài, để cứu nhiều linh hồn vào trong Nước Chúa. Có ______ Không _________

5) Nguyên Tắc Xử Dụng Ân Tứ Thiêng Liêng

1) Dù mỗi người nhận ân tứ khác nhau, nhưng tất cả trong hội thánh phải có sự hiệp một

“Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Ðấng Christ khác nào như vậy... Nhưng bây giờ, Ðức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân.” (1 Côrinhtô 12:12,18-20)

Thánh Linh ban ân tứ khác nhau cho mỗi người, nhưng tất cả phải có sự hiệp một. Nếu không hiệp một thì không thể nào đem ích lợi chung được. Nguyên tắc đầu tiên khi xử dụng ân tứ là phải có sự ____ ________.

2) Ân tứ nào cũng cần thiết cho hội thánh

“Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chân rằng: Ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn, còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi.

Nhưng Ðức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau.” (1 Côrinhtô 12:21-25)

Một nốt nhạc không thể tạo nên một bản nhạc. Một cái búa không thể làm nên một căn nhà. Tất cả đều ____ _____ và hổ trợ cho nhau để gầy dựng hội thánh.

3) Các ân tứ ảnh hưởng lẫn nhau trong hội thánh

“Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng.” (1 Côrinhtô 12:26)

Khi một ân tứ bị què quặt sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của những ân tứ khác. Một ân tứ không thể hoàn tất trách nhiệm mà Chúa giao phó. Một ân tư có thể được nổi bật là nhờ sự trợ giúp của những ân tứ khác. Tất cả ân tứ đều _______ __________ lẫn nhau.


4) Ân tứ làm việc trong trật tự tổ chức

“Vả, anh em là thân của Ðấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Ðức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.” (1 Côrinhtô 12:27,28)

“Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Vả, Ðức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình.” (1 Côrinhtô 14:32,33)

Dù hiệp một, dù cần lẫn nhau, và ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng tất cả phải xử dụng ân tứ trong trật tự, theo thứ tự tổ chức mà Chúa đặt ra. Mỗi ân tứ đều có phần trách nhiệm riêng của mình. Và mỗi ân tứ phải có trách nhiệm riêng, và trách nhiệm trước tổ chức. Nếu một người thật sự nhận được ân tứ của Ðức Thánh Linh, người đó phải nhu mì và khiêm tốn. Tài năng do thế gian hay ma quỷ ban cho khiến người ta trở nên kiêu ngạo (Giacơ 3:13-18)

Các từ ngữ “loạn lạc” và “hòa bình” có nghĩa là hỗn loạn và trật tự. Ðức Chúa Trời là Chúa của trật tự tổ chức. Chúa tạo dựng mọi sự theo quỹ đạo, trật tự của mỗi loài. Trong hội thánh, Chúa cũng muốn có _____ _____ ______ ________.

5) Ðừng tự kiêu hay tự ti về ân tứ mà Chúa ban cho mình

“Ðừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm (bình) thường, y theo lượng đức tin mà Ðức Chúa Trời đã phú cho từng người.” (Rôma 12:2-3)
Thế gian nếu hơn người thì thường có thói kiêu căng, nếu thua người thì mặc cảm tự ti. Nhưng con cái Chúa tâm hồn đã được đổi mới. Chúng ta sống không bằng lớp vỏ bề ngoài, nhưng chú ý đến tâm hồn. Chúng ta luôn noi gương Ðức Chúa Giê-su, đồng có một tâm tình như Ngài: vốn là giàu nhưng vì chúng ta mà trở nên nghèo, vốn cao sang nhưng vì chúng ta mà trở nên bần cùng, vốn quyền uy nhưng vì chúng ta mà trở nên thấp hèn.

Chúa ban cho ân tứ để chúng ta phục vụ, không phải để khoe khoang. Mỗi người phải có lòng tự tin rằng chúng ta là con cái của Chúa, thì Ngài biết điều gì quý nhất, tốt nhất cho chúng ta. Chúa không ban điều tốt nhì cho chúng ta (Rôma 8:32-39). Con cái Chúa cần sống ______ với ơn mà Chúa ban cho ta.

6) Không so sánh hay ganh tị với ân tứ của người khác

“Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Ðấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau.” (Rôma 12:4-6a)

Không đòi hỏi ai nấy phải sống phải hoạt động giống như mình, cũng không so sánh ganh tị với những gì người có. Mỗi người có trình độ đức tin khác nhau.  Một người được tái sanh khi xử dụng ân tứ sẽ không ___ _____ hay ________ ______ với người khác.


7) Tập trung xử dụng và phát triển lãnh vực ân tứ mà chúng ta nhận được

“Tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.” (Rôma 12:6b-8)

Tập trung dốc lòng xử dụng phát triển khả năng thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta. Làm như vậy là biết ơn những gì mà Chúa ban cho chúng ta. Khi chúng ta tận dụng khả năng của mình Chúa sẽ ban cho thêm theo ý Ngài muốn.

Nguyên tắc thứ năm cần nhớ khi xử dụng ân tứ thiêng liêng là: _______ _________ __________ ___________ _____ ______

8) Trang bị hay huấn luyện cho tín hữu trưởng thành để gầy dựng hội thánh

“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Ðấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Ðấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Ðấng làm đầu, tức là Ðấng Christ.” (Êphêsô 4:11-15)

Câu “để các thánh đồ được trọn vẹn” có nghĩa là trang bị huấn luyện cho tín hữu hầu các tín hữu hầu việc Chúa và gầy dựng hội thánh là thân thể của Ðấng Cứu Thế. Có hầu việc Chúa chúng ta mới trưởng thành và vững vàng trong đức tin.

Ðức tin không được bày tỏ qua việc làm thì tự nó sẽ chết. Tín hữu mà không được huấn luyện để tham gia gầy dựng hội thánh, đức tin sẽ từ từ giẫy chết. Nếu không chết thì cũng bị rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ và bỏ hội thánh. Tín hữu phải tham gia công việc _____ _________ thân thể của Chúa.

9) Xử dụng ân tứ cách vui mừng hết lòng hầu làm sáng Danh Chúa

“Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Ðức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Ðức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Ðức Chúa Trời ban, hầu cho Ðức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Ðức Chúa Jêsus Christ; là Ðấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.” (1 Phierơ 4:9-11)

Hầu việc Chúa là một ơn phước, một niềm vui, một đặc ân. Chúng ta chỉ là những quản gia, được Chúa tin dùng và giao cho quản lý những tài năng của Ngài. Chúng ta chỉ là cái ống để dòng nước ơn phước từ nơi Chúa tràn đến mọi người. Nếu chúng ta hầu việc Chúa mà cảm thấy đó là một gánh nặng, hay phàn nàn cằn rằn, thì hãy tự xét lại lòng mình. Tay thì làm, còn miệng thì lằm bằm, thì làm sao Chúa vui lòng tiếp nhận được, làm sao Danh Chúa cả sáng được?

Khi xử dụng ân tứ thiêng liêng, chúng ta cần phải như là một ______ _______ trung tín của Chúa.

3) Ðức Thánh Linh làm gì để chúng ta được ích lợi chung?

“Vả, người nầy nhờ Ðức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Ðức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Ðức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Ðức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy.” (1 Côrinhtô 12:8-10)

Mỗi người Chúa ban cho mỗi khả năng khác nhau, nhưng đều đóng góp cho ích lợi chung. Không ai giống ai. Có người thì được 5 talâng, có người thì 2, có người thì một. Mỗi người Chúa ban cho tài năng ________ _________.

4) Có phải Ân Tứ Thiêng Liêng được ban cho theo ý muốn của chúng ta?

“Mọi điều đó là công việc của đồng một Ðức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.” (1 Côrinhtô 12:11)

Chúa Thánh Linh là Ðấng thiết lập, kiện toàn và phát triển hội thánh. Chúa Thánh Linh biết điều gì cần thiết cho hội thánh.

Tất cả những gì chúng ta cần làm là: 1) khiêm tốn hạ mình đầu phục để Chúa xử dụng; 2) sẵn sàng mở lòng để Thánh Linh xử dụng. Chúa Thánh Linh ban ân tứ theo ____ ________ _________.

2) Sau khi tin nhận Ðức Chúa Giê-su và gia nhập vào hội thánh, Ðức Chúa Thánh Linh làm gì trong đời sống chúng ta?

“Ðức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.” (1 Côrinhtô 12:7)

Chữ “tỏ” hay bày tỏ, hay hành động qua chúng ta mỗi người. Tức là Chúa ban cho mỗi người các khả năng thiêng liêng hay ân tứ thiêng liêng để đóng góp gầy dựng hội thánh.

Tất cả những tín hữu được tái sanh trong hội thánh, không ai thất nghiệp, hay cảm thấy mình vô dụng thừa thải. Ai cũng có phần đóng góp trong trong hội thánh. Ai nấy đều được sự ích ________.

5162776
Today
This Week
This Month
100
5073
16375

2022-09-25 07:18

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.