12) Ðức Chúa Giê-su dạy các môn đồ của Ngài phương pháp nào để thử nghiệm lãnh đạo giả?

“Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được."

"Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!"

"Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.” (Mathiơ 7:15-27)

Ðức Chúa Giê-su dạy rằng thật hay giả không thể vội vàng quyết định trong nhất thời được mà phải đòi hỏi thời gian chờ đợi. Thời gian sẽ phơi bày sự thật. Thời gian sẽ bày tỏ kết quả của công việc làm. Thời gian sẽ cho biết loại trái nào mà cây sẽ kết. Nhìn trái thì biết cây. Không ai hái trái chanh nơi cây nho được.

Nhưng nhờ những loại trái nào chúng ta mới biết được thật giả? Nếu theo mắt phàm trần, chúng ta sẽ nhìn những trái như lời tiên tri được ứng nghiệm, phép lạ được làm ra, hay quỷ ám được đánh đuổi. Nhưng Ðức Chúa Giê-su đều cho những loại trái đó đến từ những kẻ gian ác, và bị Chúa đuổi đi vào địa ngục.

Loại trái mà chúng ta cần tìm là Nghe & Làm Theo Lời Chúa. Thời gian cho chúng ta thấy bao nhiêu cơn giông bão gian nan một người trải qua mà vẫn đứng vững được trong con đường của Chúa, vâng theo Lời Chúa. Ðó là những trái thật. Muốn biết tiên tri thật chúng ta cần phải cho ______ _______ và nhìn trái có phải _______ và ______ _______ Lời Chúa.

Lời Hứa nguyện: Lạy Chúa xin ban cho con có sự khôn ngoan để hiểu được Lời Ngài. Xin ban cho con có sự cẩn trọng để xem xét mọi việc theo Lời Ngài. Xin ban cho con có lòng trung kiên để sống theo Lời Ngài. Bạn có muốn làm sự hứa nguyện nầy chăng? ___

11) Dân sự của Chúa phải lấy điều gì làm mực thước đo lường thật giả?

“Ngươi hãy gói lời chứng nầy, niêm phong luật pháp nầy trong môn đồ ta!... Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Ðức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó.” (Êsai 8:16,19,20)

“Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Ðức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ôsê 4:6)

Khi dân sự của Chúa được dạy dỗ rõ ràng luật pháp của Chúa, hiểu rõ lời của Chúa. Không một ai có thể lừa dối họ được. Nếu không theo ________ ______ và ______ ______ thì sẽ không có tương lai. Một người không biết thì ai lừa dối cũng dễ dàng.

9) Ðiều kiện thứ hai để nhận biết một đấng tiên tri là gì?

“Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy!... Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết."

"Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Ðức Giê-hô-va không có phán? Khi kẻ tiên tri nhân danh Ðức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Ðức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người.” (Phục Truyền 18:15,19-22)

Khi một người tự xưng là tiên tri và tuyên bố một điều gì nếu không ứng nghiệm thì người đó là tiên tri giả, không hề nhận một sứ điệp gì từ nơi Ðức Chúa Trời. Ðấng tiên tri đó phải bị thanh trừng. Chúng ta phải xem xét lời của đấng tiên tri đó có ______ __________ không?

10) Lời tiên đoán của một tiên tri ứng nghiệm có đủ để chúng ta tin rằng người đó đến từ Ðức Chúa Trời chăng?

“Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi chăng."

"Các ngươi phải theo Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và trìu mến Ngài. Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì hắn có giục dấy loạn cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi, là Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, ố đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy.” (Phục Truyền 13:1-5)

Khi một tiên tri tuyên bố một điều gì và điều đó được ứng nghiệm. Ðiều nầy chưa đủ để chúng ta xác nhận rằng đấng tiên tri đó đến từ Ðức Chúa Trời. Chúng ta vẫn còn một điều khác để thử nghiệm: sự dạy dỗ của đấng tiên tri đó, hành động và đường lối của đấng tiên tri đó có phù hợp với điều răn và sự dạy dỗ của Chúa chăng.

Khi một người dù có thể tiên đoán quá khứ vị lai, thực hiện những phép lạ diệu kỳ, nhưng nếu không vâng theo ______ _______ của Chúa, không ______ _______ Kinh Thánh, người đó vẫn là giả dối.

8) Biết xưng nhận Ðức Chúa Giê-su có đủ để chúng ta xác nhận rằng một người thật sự đến từ Ðức Chúa Trời chăng?

“Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.” (Mác 1:23,24)

“Khi tà ma thấy Ngài, bèn sấp mình xuống nơi chân Ngài, mà kêu lên rằng: Thầy là Con Ðức Chúa Trời!” (Mác 3:11)

“Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài... Người thấy Ðức Chúa Jêsus ở đằng xa, chạy lại sấp mình xuống trước mặt Ngài, mà kêu lớn rằng: Hỡi Ðức Chúa Jêsus, Con Ðức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Ðức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi.” (Mác 5:2,6,7)

“Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.” (Gia-cơ 2:19)

Từ những câu Kinh Thánh trên chúng ta thấy rằng:

1) ma quỷ cũng nhận biết Ðức Chúa Giê-su là ai, là “Ðấng Thánh, Con của Ðức Chúa Trời;
2) quỳ lạy trước mặt Ðức Chúa Giê-su;
3) nhân danh Chúa Giê-su để cầu nguyện.

Như vậy, nếu chỉ xưng nhận Ðức Chúa Giê-su là Ðấng như thế nào không đủ để chúng ta kết luận rằng một người thật sự đến từ Ðức Chúa Trời, vì _____ ______ cũng có thể xưng Chúa Giê-su là ai và quỳ lạy Ngài.

5162805
Today
This Week
This Month
129
5102
16404

2022-09-25 07:56

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.