7) Như Vậy Thì Làm Cách Nào Để chúng ta có thể tìm được con đường giải thoát?

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.” (Rôma 6:23)

“Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

“Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.” (1 Phierơ 2:23b)

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9)

Khi bạn tin nhận Ðức Chúa Giê-su là Cứu Chúa đời bạn, Ngài sẽ gánh bản án tội lỗi của bạn, và ban cho bạn sự công bình vô tội của Ngài. Huyết của Ðức Chúa Giê-su trên thập giá lau sạch tội lỗi bạn. Thượng Ðế Toàn Năng không còn nhìn bạn trong con người tội nhơ, mà nhìn bạn qua sự công chính của Ðức Chúa Giê-su. Hơn thế nữa, Ðức Chúa Giê-su ban Ðức Thánh Linh để sống trong lòng bạn, ban quyền năng để bạn càng ngày càng tăng trưởng trong sự thánh khiết để trở nên giống như Chúa Giê-su.

Qua đức tin vào Chúa Giê-su, chúng ta sẽ nhận được (1) sự ăn năn về tội lỗi, (2) sự tha thứ mọi tội lỗi, và (3) quyền năng để chiến thắng tội lỗi.

Ðây là tác dụng của ân điển từ Ðức Chúa Trời, là sự bắt đầu của “một đời sống mới,” được gọi là “sự tái sanh” hay “quy đạo.”

Muốn thoát khỏi quỹ đạo của tội lỗi, chúng ta cần phải ______ _______ Ðức Chúa Giê-su làm ______ ________ của chúng ta.
Ðức tin trong Ðức Chúa Giê-su giúp chúng ta nhận được sự _____ ______, sự ______ ________, và _______ _________ để chiến thắng tội lỗi.

Sự cam kết: Bạn có mong ước tiếp nhận Ðức Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của đời bạn và tìm hiểu thêm về Ngài chăng? ______ Bạn có ước mong nhận được quyền năng của Ngài hầu bạn có thể sống một cách đắc thắng chăng? _______

 

6) Con Người có đủ khả năng để tự cứu mình khỏi tội lỗi chăng?

“Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được.” (Giêrêmi 13:23. Rôma 7:18-24).

Một bàn tay vấy mực mà cầm phải vật gì sẽ vấy mực lên vật ấy. Một tấm lòng ích kỷ, chỉ muốn tìm điều hạnh phúc sung sướng cho mình, thì có ăn hiền ở lành cũng vấy phải sự ích kỷ đó. Nghĩa là chúng ta ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức cũng chỉ vì mình hay vì con cháu... Một ly nước bị đục bởi sình lầy, có để yên tịnh tu luyện bao nhiên đi nữa, thì cũng chỉ để lắng đọng bùn sình trong ly đó xuống đáy thôi. Một ngày kia có cơ hội, bị khuấy động đúng mức, thì bùn sình đó sẽ nổi lên lại. Lòng tham, nhục dục sẽ nổi dậy. Vả lại tội nhân không thể nào tự mình định tội, buộc tội, đền tội...

Ðây là điểm khác biệt giữa đạo của Ðức Chúa Trời và đạo của loài người đặt ra. Tôn giáo của loài người là những nổ lực của con người để đi tìm sự giải thoát. Con người làm điều lành để được giải thoát. Vì hiểu và nhìn theo quan niệm của loài người, cho nên chúng ta cho rằng đạo nào cũng tốt, cũng dẫn cùng một kết quả. Nhưng đạo của Ðức Chúa Trời, theo Kink Thánh, là Ðức Chúa Trời đến để giải thoát loài người ra khỏi tội. Ðức Chúa Trời ban cho con người phương tiện để có sự giải thoát.

Con người đã bị bán cho tội lỗi (Rôma 7:14).

Con người chỉ ham thích tội lỗi (Rôma 3:12).

Ðã nhơ bẩn từ trong tâm hồn thì không thể nào có điều gì thanh sạch ra từ con người được (Gióp 14:4).

Tôi xin hỏi bạn một vật bị dơ, chúng ta phải làm sao để nó sạch? Tự nó không thể làm cho nó sạch được, phải có những yếu tố từ bên ngoài tẩy rửa cho nó sạch.

Những gì chúng ta gọi là việc thiện, thật ra đối với Chúa chỉ là những chiếc áo dơ bẩn vì Chúa thấy được điều mà không ai thấy được (Êsai 64:6). Việc lành mà chúng ta làm chỉ có tánh cách giai đoạn, tạm bợ, nếu ở trong môi trường tốt. 

Chúng ta không thể ____________ ______________ thay đổi chính mình. 

4) Nếu Ðức Chúa Trời đã dựng nên một thế giới trọn vẹn, vậy thì tội lỗi đến từ đâu?

Ðức Chúa Trời là trọn vẹn và thánh thiện, Ngài không thể nào là tác giả của tội lỗi được (Êsai 6:3; Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:4; Gióp 34:10; Giacơ 1:13; Thi Thiên 5:4; 11:5).

Ðức Chúa Trời Toàn Năng có thể ngăn cản tội lỗi hiện diện trong thế giới chúng ta. Nhưng nếu làm vậy, Ngài đã tạo dựng một vũ trụ chỉ toàn là những người máy, hay chỉ biết khiếp sợ Chúa. Ngài là Ðấng Yêu Thương cho nên Ngài muốn tạo dựng nên loài người biết đáp ứng tình yêu của Ngài cách tự nguyện. Vì thế Ngài ban cho con người quyền tự do lựa chọn.

Bất hạnh thay, Luciphe là một vị Thiên sứ trưởng trên trời trở thành kiêu ngạo, lạm dụng quyền hành và địa vị mà Thượng Ðế ban cho mình, tạo phản, rồi dụ dỗ thiên binh trên trời cùng loài người đi theo. (Êsai 14:12-14; Êxêchiên 28:15,17). Chúng ta sẽ nghiên cứu về Satan trong tương lai.

Tội lỗi phát xuất từ ____________ _______________ 

5) Hậu quả của tội lỗi là gì?

Tội lỗi gây ra những hậu quả sau: 

a. Ðau khổ trong đời sống (Rôma 3:16,17; Êsai 57:21). 
b. Ghen ghét, đố kỵ, thù hận lẫn nhau (Galati 5:19-21; Mác 7:21-23).
c. Ngăn cách giữa tội nhân với Thượng Ðế. Không thể nhìn thấy Ngài được (Êsai 59:2) 
d. Nghịch lại với ý muốn và luật pháp của Thượng Ðế Toàn Năng (Rôma 7:14-20; 8:7,8; 1 Giăng 3:4)). Con người là nô lệ cho tội lỗi (Rôma 6:17).. 
e. Sự chết là hậu quả ghê gớm nhất của tội lỗi (Rôma 6:23). Nếu ai nói rằng mình không có tội, người ấy phải chiến thắng được sự chết. Nếu chết tức là có tội. 

Hậu quả #1: ___________________________________
Hậu quả #2: ___________________________________
Hậu quả #3: ___________________________________
Hậu quả #4: ___________________________________
Hậu quả #5: ___________________________________
 

3. Có mấy loại tội?

Mỗi người trong thế gian nầy đều có hai loại tội:

a. Nguyên tội: tội từ tổ phụ loài người để lại. Ðây là bản chất tội lỗi. Mỗi người đều có khuynh hướng làm điều trái ý Ðức Chúa Trời. A-đam như là một đầu tàu, kéo tất cả mọi toa xe sau mình cùng rớt xuống hố sâu tội lỗi (Rôma 5:12; 1 Côrinhtô 15:22).

b. Kỷ tội: Tội riêng mà mỗi người phạm trong đời sống (Thi Thiên 143:2; 14:3; 1 Các Vua 8:46; Châm Ngôn 20:9; Truyền Ðạo 7:20; Rôma 3:23; 1 Giăng 1:8; Galati 5:19-21; 1 Côrinhtô 6:9-10).

Kể 2 loại tội:
a) _________________ ____________;
b) _________________ ____________

5162807
Today
This Week
This Month
131
5104
16406

2022-09-25 07:57

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.