8) Ðức Chúa Giê-su còn làm gì cho chúng ta hôm nay?

Chúa chẳng những thay thế chúng ta gánh hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời, mà còn ban quyền năng để giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi hôm nay, cũng như cầu thay cho chúng ta khi chúng ta lỡ lầm sa vào sự cám dỗ hôm nay.

“Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Ðức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào.” (Rôma 5:10) “Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Ðấng cầu thay ở nơi Ðức Chúa Cha, là Ðức Chúa Giê-su Christ, tức là Ðấng công bình.” (1 Giăng 2:1b)

“Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Ðức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.” (Hêbơrơ 2:17,18)

“Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Ðức Chúa Giê-su, Con Ðức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hêbơrơ 4:14-16)

Ngài cứu chúng ta “bởi sự rửa về sự lai sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Ðức Chúa Giê-su Christ, Cứu Chúa chúng ta.” (Tít 3:5b,6)

Ðức Chúa Giê-su đang _________________ _________________________________ cho ta.

Lời hứa nguyện: Ðức Chúa Giê-su là một người bạn, gánh thay cho chúng ta hậu quả của tội lỗi, và giúp chúng ta mỗi ngày trên con đường trở về với Thượng Ðế Toàn Năng. Bạn có sẽ tiếp nhận Ngài như là Ðức Chúa Trời và Ðấng Cứu Rỗi của bạn ngay hôm nay không? __________ Bạn có sẽ cầu xin Chúa Giê-su vào trong cuộc sống của bạn và làm cho bạn trở nên con cái của Ngài không? ________

7) Tại sao chúng ta cần một Ðấng Cứu Thế?

Ðể cai trị cả một vũ trụ bao la và đối xử với tất cả thần dân một cách công bằng, Thượng Ðế ban hành những điều luật để duy trì trật tự, công lý, hạnh phúc và sự sống. Bất hạnh thay, loài người đã nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ, phạm luật nầy, và rơi vào hấp lực của tội lỗi, phá sản trong tâm linh, và kết quả là sự chết.

“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Ðức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Ðức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Êsai 53:4-6). Xem thêm Giăng 1:29.

“Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.” (Rôma 4:25)

Vì mọi người đều đã _________ ________. Cho nên Ðức Chúa Giê-su đến để _______ tội lỗi của chúng ta, và ____ _______ cho chúng ta trên thập tự.

5) Biết Chúa Giê-su chúng ta sẽ nhận được những phước hạnh nào?

 Ngành Tâm lý học cho biết rằng sợ hãi, lo âu, mặc cảm tội lỗi là ba trong những nguyên nhân chính gây ra căng thẳng bất an cho đời sống loài người trên thế giới. Con người bị trĩu nặng bởi âu lo cho tương lai, bất lực trước những khó khăn gian nan của đời sống. Ðức tin Ðức Chúa Giê-su là liều thuốc để tiêu diệt hết mọi âu lo phiền muộn trĩu nặng trong đời sống.

Ðức Chúa Giê-su hứa rằng, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ...” (Mathiơ 11:28). Chúa cũng hứa rằng, “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha (giải thoát) các ngươi.” (Giăng 8:31,32). “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Chúa sẽ khiến cho đời sống của chúng ta được dư dật trong mọi mặt (Giăng10:10).

Và hơn thế nữa, biết Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Giê-su sẽ được sự sống đời đời (Giăng 17:3). Biết Chúa Giê-su chúng ta sẽ nhận được điều gì trong đời nầy? ______________________________ Và điều gì trong đời sau? ______________________________ ___________________________

6) Tóm Tắt Những Lý Do Chúng Ta Cần Nhìn Biết & Tiếp Nhận Chúa Giê-su

a. Vì Ngài là Ðấng duy nhất từ trời xuống để chỉ đường chúng ta lên trời.

“Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Ðấng từ trời xuống, ấy là Con Người (Ðức Chúa Giê-su) vốn ở trên trời.” (Giăng 3:13)

Ðiều nầy bảo đảm cho niềm tin của chúng ta trong Ngài.

b. Vì Ðức Chúa Giê-su yêu chúng ta và chết cho chúng ta.

“...Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Galati 2:20c)

“...Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.” (Hêbơrơ 2:14b,15)

c. Vì Ðức Chúa Giê-su là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Thượng Ðế.

“Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)

“Chẳng có sự cứu rỗi trong Ðấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ Các Sứ Ðồ 4:12)

d. Vì Ðức Chúa Giê-su đã sống lại.

“Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Ðấng đã chết và sống lại cho mình.” (2 Côrinhtô 5:15)

“...Vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.” (Giăng 14:19)

e. Vì Ðức Chúa Giê-su ban Thánh Linh ở trong lòng chúng ta để giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi và sống theo sự dạy dỗ của Ðức Chúa Trời.

“...Ðức Chúa Giê-su ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Ðức Thánh Linh mà người nào tin
Ngài sẽ nhận lấy...” (Giăng 7:37-39)

“Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về
Thánh Linh... Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Ðức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Ðức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Ðức Chúa Trời.” (Rôma 8:5,7,8)

f. Vì Chúa Giê-su đang cầu thay cho chúng ta trước Ngai Trời với Ðức Chúa Cha:

“Ðức Chúa Giê-su Christ là Ðấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” (Rôma 8:34)

g. Vì Chúa Giê-su sẽ tái lâm để đem chúng ta trở về thiên quốc:

“Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:2,3)

4) Ðức Chúa Giê-su hạ sanh làm người với mục đích gì?

“Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” (Giăng 3:17).

“Bởi Con Người (Chúa Giê-su) đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Luca 19:10). Xem thêm Giăng 3:17.

“Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.” (Giăng 18:37)

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10)

“Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.” (Luca 4:18,19)
Chúa đến thế gian để:

1) _________________________________________
2) _________________________________________;
3) _________________________________________;
4) _________________________________________

5162797
Today
This Week
This Month
121
5094
16396

2022-09-25 07:49

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.