3) Những Bước Dẫn Ðến Sự Tái Sanh & Tăng Trưởng Trong Ðời Sống Mới

Sau đây là 9 giai đoạn mà chúng ta cần trải qua để được tái sanh và trưởng thành trong Chúa:

1) Bước thứ nhất: Chúa mở cho chúng ta cơ hội để biết Ngài. Khi chúng ta nghe Lời Chúa rao giảng hay học Lời Chúa, đức tin được nẩy nở (Rôma 10:17; Mathiơ 28:19a). Khi rơi vào một cảnh ngộ khó khăn nào đó, chúng ta cảm nhận sự bất lực của mình và tìm một sự trợ giúp thiêng liêng (Công Vụ Các Sứ Ðồ 16:27-30). 


2) Bước thứ hai: Cảm thấy cần Chúa. Ðức Thánh Linh đến cáo trách và cảm động lương tâm của chúng ta (Giăng 16:8). Chúng ta cảm thấy rằng mình cần một điều gì trong tâm hồn, thấy mình không được xứng đáng, và hối tiếc về những tội lỗi mình đã phạm (Công Vụ Các Sứ Ðồ 2:37).

3) Bước thứ ba: Quy phục Chúa. Ðức Thánh Linh hành động để lòng chúng ta mở ra, hạ mình khiêm tốn trước mặt Chúa, quay trở về nối lại mối thông công với Ngài, và thưa với Ngài rằng, “Chúa ơi, con cần Chúa. Con không thể tự giúp con được. Xin Chúa lau sạch dĩ vãng của con, và làm chủ cuộc đời của con.” (Rôma 7:24; Êsai 1:18). Hiện tượng nầy còn có thể được gọi là ăn năn, xưng tội. “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi.” (Công Vụ Các Sứ Ðồ 3:19). (Xem thêm Công Vụ Các Sứ Ðồ 5:31; 2 Phierơ 3:9; Rôma 2:4; ; 1 Giăng 1:9).

Ăn năn là muốn quay gót thay đổi hoàn toàn đời sống của mình, từ bỏ đi những hành động tội lỗi, và muốn đền bù lại những sai lầm của mình trong quá khứ. Xưng tội mình ra sẽ giúp chúng ta tránh được mặc cảm tội lỗi.


4) Bước thứ tư: Tin nhận Chúa. Khi chúng ta tin rằng Ðức Chúa Giê-su đã chết thay cho tội chúng ta và đã sống lại, thì được xưng công bình hay trong sạch trước mặt Thượng Ðế Toàn Năng (Rôma 4:24; 5:1,9; Galati 2:16). Trong bước nầy chúng ta được xưng công bình trước mặt Ðức Chúa Cha.  Nghĩa là, Ðức Chúa Cha lấy sự công chính vô tội của Chúa Giê-su phủ trên con người của chúng ta.  Ngài nhìn chúng ta qua hình ảnh thánh khiết của Chúa Giê-su.

5) Bước thứ năm: Biết về Chúa. Học hỏi về sự dạy dỗ và ý muốn thánh tốt lành của Chúa (Mathiơ 28:19; Công Vụ Các Sứ Ðồ 2:40,41). Sau khi đã quyết định tin nhận Chúa, bạn sẽ tìm hiểu về Chúa, về đường lối tốt lành của Chúa cho đời sống của mình.  Ðức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào trong Kinh Thánh vì Kinh Thánh làm chứng về Ðức Chúa Giê-su.  Chúng ta tin Chúa thì phải biết Chúa đó mong muốn chúng ta phải sống như thế nào.


6) Bước thứ sáu: Kết ước với Chúa. Nhận lễ báptêm (rửa tội), trong Danh của Ba Ngôi, hầu công khai tuyên bố đóng đinh đời sống cũ trên thập tự giá, và bắt đầu đời sống mới. (Mathiơ 28:19b; Công Vụ Các Sứ Ðồ 2:38; Rôma 6:3-11) . 

 

7) Bước thứ bảy: Ðược đóng ấn thuộc về Chúa. Tiếp nhận Ðức Chúa Thánh Linh vào lòng. Khi chúng ta đầu phục Chúa Giê-su và muốn tiếp Ngài làm Cứu Chúa cuộc đời chúng ta, Ðức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng. Hiện tượng nầy có thể xảy ra trước khi, trong khi hay sau khi nhận lễ báptêm (Công Vụ Các Sứ Ðồ 5:32; Giăng 7:37-39; 2 Côrinhtô 1:21,22; 5:5; Galati 3:2; Tít 3:5,6; 1 Giăng 4:13; Êphêsô 1:13; 4:30).


8) Bước thứ tám: Trưởng thành trong Chúa. Quyền năng của Ðức Thánh Linh giúp chúng ta trưởng thành trong đời sống mới. “Bước đi bằng Ðức Thánh Linh” là tiếp tục nhờ cậy vào Ðức Thánh Linh mỗi ngày để sống theo Lời của Ðức Chúa Trời. Giai đoạn nầy tâm tư của chúng ta phải chăm về Ðức Thánh Linh, phải được đầy dẫy Ðức Thánh Linh. Giai đoạn nầy Ðức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong Kinh Thánh để được trưởng thành (Galati 5:16,22,25; Rôma 6:15-23; 8:5-9; Hêbơrơ 5:11-6:2; Giăng 16:13; 1 Phierơ 1:22-2:2; Êphêsô 5:18). Mục đích của sự trưởng thành nầy là trở nên giống như Ðức Chúa Giê-su (Rôma 8:29; Galati 5:22) và đem kết quả cho Danh Chúa (Giăng 15:1-5) hay làm chứng về Chúa (I Phierơ 2:9; Công Vụ 1:8).

9) Bước thứ chín: Chia vinh hiển với Chúa. (Philíp 3:20,21; 1 Côrinhtô 15:51-54)  Bạn thấy không, từ bước đầu tiên cho đến bước cuối cùng, Ðức Chúa Trời hoàn toàn chủ động trong sự cứu rỗi của loài người. Từ khi được hoài thai cho đời sống mới, đến khi được trưởng thành, chúng ta là sản phẩm của quyền năng Ðức Thánh Linh và huyết của Ðức Chúa Giê-su. Con người có hành động, nhưng hành động đó không đến bởi sức riêng mà là bởi sự thúc giục của quyền năng Chúa.

Dùng lời riêng của bạn mà tóm tắt lại cách ngắn gọn những bước dẫn đến sự trưởng thành trong đời sống mới:

(1) _______________________________________________________________
(2) _______________________________________________________________
(3) _______________________________________________________________
(4)_______________________________________________________________
(5)______________________________________________________________
(6) ______________________________________________________________
(7)_______________________________________________________________
(8) ______________________________________________________________
(9) ______________________________________________________________
 

2) Ðức Chúa Giê-su gọi biến cố đổi mới nầy là gì?

“Ðức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời... Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” (Giăng 3:3-5)

“Nước” là Kinh Thánh, làm chứng về Ðức Chúa Giê-su hay huyết Chúa (Êphêsô 5:26; Giăng 15:3);

Thánh Linh là một trong Ba Ngôi của Ðức Chúa Trời.

Con người muốn sanh ra đời làm người phải có cha và mẹ, không cần phải ra công sức hay nổ lực. Muốn sanh lại trong tâm linh cũng phải có ____ yếu tố. Và hoàn toàn đầu phục, để hai yếu tố nầy hành động trong lòng chúng ta.
 

1) Làm cách nào để con người được giải thoát khỏi quỹ đạo của tội lỗi?

Có bao giờ bạn phải tranh đấu trong tâm hồn của mình giữa điều thiện và điều ác, giữa tốt và xấu chăng? Có những lúc mình biết điều lành, nhưng không thực hiện được điều lành. Có những lúc mình muốn tránh điều xấu, nhưng điều xấu cứ lẩn quẩn trong tâm hồn. Muốn làm điều tốt giống như là phải leo lên núi dốc thẳng đứng.

Ngược lại, làm điều xấu giống như nằm ở dốc núi, tự nhiên là lăn xuống, lăn không hãm lại được. Làm sao để chúng ta thoát được tình trạng nầy, thoát khỏi hấp lực của tội lỗi? Câu trả lời là chúng ta phải đổi mới tận trong tâm hồn, hay được gọi là “sự tái sanh,” “sanh lại.” Trong bài học này, An Bình & Hạnh Phúc kính mời quý vị nghiên cứu xem sự tái sanh hay đời sống mới xảy ra như thế nào? Và kết quả của một đời sống mới là gì? (Quý vị cần ôn lại bài học số 5.)

1) Làm cách nào để con người được giải thoát khỏi quỹ đạo của tội lỗi?

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Êphêsô 2:8-10)

Bản chất của loài người đã rơi vào quỹ đạo của tội lỗi. Chúng ta làm điều xấu dễ hơn là làm điều tốt. Và ngay cả khi làm được điều tốt, chúng ta cũng làm với một mục đích ích kỷ nào đó, mà Thượng Ðế không chấp nhận. Chúng ta đã rơi quá xa khỏi tiêu chuẩn công bình thánh thiện của Thượng Ðế Toàn Năng. Không ai tự cứu mình được.

Vì vậy, muốn nhận sự cứu rỗi chúng ta phải ý thức sự bất lực của mình, phải hạ mình, tin và nhận sự cứu rỗi mà Ðức Chúa Trời ban cho trong 0Ðức Chúa Giê-su Christ vô điều kiện. Sau đó chúng ta sẽ được dựng nên mới trong Ðức Chúa Giê-su bởi quyền năng của Ngài. Rồi Chúa Thánh Linh thúc giục lòng chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý Thượng Ðế.

Chúng ta được cứu nhờ ____ _____ bởi _____ _____ . Ðó là một sự ______ _______ của Chúa. Mục đích của sự cứu rỗi là chúng ta được ______ _____ _____.  Kết quả là chúng ta sống để ____ ____ ____ đã sắm sẵn trước cho chúng ta. 

5162815
Today
This Week
This Month
139
5112
16414

2022-09-25 08:08

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.