8) Bạn hãy trả lời những câu hỏi dưới đây: khoanh chữ T nếu Trúng và S nếu sai:

T S Ðức Thánh Linh (ÐTL) là một nguồn năng lực.

T S Bạn không thể nào tiếp nhận Ðức Chúa Giê-su nếu không có ÐTL.

T S Sự hiện diện của ÐTL có lợi hơn là Ðức Chúa Giê-su.

T S Tất cả Cơ Ðốc nhân đều được đầy dẫy ÐTL.

T S Có ÐTL hướng dẫn thì không cần Kinh Thánh.

T S Người được đầy dẫy ÐTL đã đóng đinh được cái tôi và vác thập giá theo Chúa Giê-su.

T S Người được đầy dẫy ÐTL sẽ bị mất tự chủ tiết độ.

T S Người có ÐTL không cần luật pháp.

T S ÐTL đầy dẫy trên những ai tiếp nhận Ðức Chúa Giê-su.

T S Không có ÐTL sẽ không làm chứng về Ðức Chúa Giê-su được.

T S ÐTL chỉ hành động trong lòng của những Cơ Ðốc nhân mà thôi.

T S Người tràn đầy ÐTL sẽ vui mừng trong Chúa mỗi phút giây.

Lời cầu xin của bạn: Xin Chúa ban cho con Ðức Thánh Linh để giúp con sống cho Ngài. Có. _____ _____ Không

7) Kết quả của sự đầy dẫy Ðức Thánh Linh là gì?

“Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm về xác thịt nghịch với Ðức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Ðức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (Rôma 8:5-9)

“Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, giảng đạo Ðức Chúa Trời cách dạn dĩ.” (Công Vụ 4:31)

“Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, nói...” “Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Ðức Thánh Linh, đối mặt nhìn người, nói ...” (Công Vụ 4:8; 13:9)

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Galati 5:22)

“Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.” (Galati 6:8) 

5) Kinh Thánh ra lệnh chúng ta phải sống như thế nào với Ðức Thánh Linh?

“Ðừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Ðức Thánh Linh.” (Êphêsô 5:18)

Ðược đầy dẫy Ðức Thánh Linh hay được báptêm Thánh Linh phải là niềm ao ước của mỗi Cơ Ðốc nhân. Có những người cho rằng chỉ có một vài người đặc biệt trong hội thánh mới được đầy dẫy Ðức Thánh Linh. Ðiều nầy hoàn toàn sai lầm. Ai cũng có thể được báptêm Ðức Thánh Linh, nhưng phải có 2 điều kiện tiên quyết:

(1) người đó phải được tái sanh và Ngài sống trong lòng (Giăng 3:6; 6:63; Rôma 8:9);

(2) Người đó phải thật lòng ao ước khát khao và cầu xin cho được đầy dẫy Ðức Thánh Linh trong lòng (Êphêsô 5:18; Khải Huyền 22:17; Giăng 7:37; Luca 11:11-13). Ðức Thánh Linh sống trong lòng là một vấn đề. Ðức Thánh Linh đầy dẫy trong lòng là một vấn đề khác.

Ðược đầy dẫy Ðức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta hoàn toàn đầu phục Ðức Chúa Giê-su. Ngài hoàn toàn làm chủ cuộc đời ta. Chúng ta tích cực đặt cuộc sống chúng ta dưới ảnh hưởng và sự kiểm soát của Ngài. Một người có thể bị trĩu nặng bởi u buồn, giận hờn, sợ hãi, thì một người cũng có thể hoàn toàn nằm dưới ảnh hưởng của Thánh Linh. Chúng ta hãy so sánh như sau:

Ðầy Rượu (Say Rượu) Ðầy Dẫy Ðức Thánh Linh
Bước đi khác thường Bước đi khác thường (Galati 5:25)
Lời nói khác thường Lời nói khác thường (Êphêsô 4:31,32; 6:19;
       Công Vụ 1:8)
Hành động khác thường  Hành động khác thường (Êphêsô 6:19,20)
 Suy nghĩ khác thường Suy nghĩ khác thường ( Công Vụ 20:22-24)
Cảm xúc khác thường Cảm xúc khác thường (Galati 5:22 )
Kết quả: Óc phán xét bị rối loạ  Kết quả: Óc phán xét trở nên tinh tế
       sâu nhiệm hơn (I Côrinhtô 2:14,15)

Nói tóm lại, được đầy dẫy Ðức Thánh Linh nghĩa là chúng ta hoàn toàn quy phục dưới ảnh hưởng, quyền năng, sự kiểm soát của Ðức Thánh Linh để chúng ta phản ảnh được bổn tánh và quyền năng của Ðức Chúa Trời. Chúng ta sẽ yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Galati 5:22).

6) Làm cách nào để chúng ta có thể được đầy dẫy Ðức Thánh Linh?

 “Hãy đầy dẫy Ðức Thánh Linh” có nghĩa là hãy để Ðức Thánh Linh ngự trị chan hòa trong tâm hồn tràn ra bên ngoài.

Phần Ðức Chúa Trời thì Ngài sẽ làm đầy tâm hồn chúng ta bởi Thánh Linh. Còn bổn phận chúng ta làm gì?

Thứ nhất: Chúng ta phải đặt Ðức Chúa Giê-su làm trung tâm điểm của cuộc đời chúng ta (Êphêsô 5:19; Philíp 3:7-11). Ðức Thánh Linh đến để làm sáng danh Ðức Chúa Giê-su (Giăng 16:14). Nếu chúng ta không muốn làm sáng danh Ðức Chúa Giê-su, Ðức Thánh Linh không thể đầy dẫy trong lòng chúng ta (Êphêsô 5:19; Công Vụ Các Sứ Ðồ 1:8)

Thứ hai: Chúng ta phải sống bằng Lời của Ðức Chúa Trời. Êphêsô 5:17 bảo chúng ta hãy “hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.” Giăng 16:13 thì cho biết khi Ðức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Lẽ thật là Kinh Thánh) (Giăng 17:17).

Thứ ba: Chúng ta phải sống trong tinh thần lành mạnh biết ơn Chúa mỗi ngày (Êphêsô 5:20). Nếu chúng ta một lòng sống cho Chúa vâng theo lời Ngài, thì bất cứ hoàn cảnh nào sự việc nào xảy ra cho chúng ta, chúng ta cũng vững tin rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời.” (Rôma 8:28). Chúng ta sẽ luôn luôn vui mừng trong mọi hoàn cảnh.

Thứ tư: Chúng ta phải có tinh thần đầu phục, khiêm tốn (Êphêsô 5:21). “Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri.” (1 Côrinhtô 14:32).

Thứ năm: Chúng ta phải khao khát được báp-têm hay đầy dẫy Thánh Linh (Giăng 7:37-39; Khải Huyền 22:17) 

4) Vài chức năng của Ðức Thánh Linh trong đời sống Cơ Ðốc nhân là gì?

a. Ngự trị trong tâm hồn chúng ta (1 Côrinhtô 6:19,20).

b. Ðóng ấn chúng ta thuộc về Chúa (Êphêsô 1:13; 4:30).

c. Giúp chúng ta cầu nguyện (Giuđe 20; Rôma 8:26).

d. Ban khả năng và giúp chúng ta hầu việc Ðức Chúa Trời (Philíp 3:3; 1 Côrinhtô 12:7,11).

e. Giúp chúng ta đổi mới trong đời sống (Tít 3:5).

f. Ghi luật pháp vào lòng và giúp chúng ta sống theo (Hêbơrơ 8:10; 10:15-16; Rôma 8:5-8,11).

g. Dạy dỗ chúng ta hiểu Kinh Thánh (Giăng 16:13).

h. Ban cho quyền năng để làm chứng về Ðức Chúa Giê-su (Công Vụ 1:8). 
 

5162780
Today
This Week
This Month
104
5077
16379

2022-09-25 07:23

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.