8) Kinh Thánh dạy như thế nào về sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái?

Ðiều Răn thứ 5: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho.” (Xuất Êdíptô Ký 20:12)

“Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.” Châm-ngôn 13:24.

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” (Êphêsô 6:1-4). Xem thêm Côlôse 3:20,21.

Ðiều răn thứ 5 thiết lập một sự trật tự trong gia đình, bảo vệ quyền làm cha làm mẹ. Hiếu kính có nghĩa là: khi cha mẹ còn khỏe mạnh thì vâng lời và giúp đỡ cha mẹ, khi cha mẹ già yếu thì nuôi nấng săn sóc. Bổn phận làm con phải vâng lời hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ có bổn phận dạy dỗ con cái đi trong con đường của Thượng Ðế, biết thờ kính Trời là Ðấng Tạo Hóa, và biết yêu người. Dạy dỗ nhưng đừng ép uổng, hay ngược đãi con cái mình.

Con cái _____ ______ với cha mẹ. Cha mẹ ____ __ con cái nhưng đừng _______ _____ con cái.

Lời hứa nguyện: Với sự giúp đỡ cuủa Ðức Chúa Trời, bạn có cương quyết sống thanh sạch trong tư tưởng và việc làm không: và làm tròn bổn phận như một người chồng, người vợ, người cha, hay người con không?
Câu trả lời của bạn cho Chúa Giê-Su là:_______
 

7) Chỉ một lý do duy nhất mà Ðức Chúa Giê-su cho phép ly dị là gì?

“Vả, Ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình.” (Mathiơ 19:9). Kinh Thánh không nói rằng phải ly dị khi ngoại tình. Nếu tha thứ cho nhau được thì tốt. Còn không thì ngoại tình là lý do duy nhất để dẫn đến ly dị mà thôi.

Lý do được phép ly dị là ______ _______ (nếu không thể tha thứ được).

5) Niềm tin của vợ chồng có quan trọng trong hôn nhân chăng?

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Ðấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Ðức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Ðức Chúa Trời hằng sống, như Ðức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của họ, và họ làm dân Ta. B ởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi làm con trai con gái Ta, Chúa Toàn Năng phán như vậy.” (2 Côrinhtô 6: 14-18).

“Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?” (Amốt 3:3)

Muốn gia đình được hạnh phúc, vợ chồng phải có cùng một niềm tin. Hãy cầu nguyện cho người chưa tin Chúa, làm chứng cho người đó về Chúa, cùng học Kinh Thánh với người đó. Nếu một người thật sự muốn kết lập cuộc đời với bạn, muốn cùng chia xẻ buồn vui với bạn, thật lòng yêu bạn, người đó sẽ tìm đủ mọi cách để tìm hiểu về Ðấng Tạo Hóa và tin nhận Ngài. Tự ái cá nhân không còn nữa. Ðừng quên Ađam phải mất một xương sườn mới có được Êva. Muốn tiến đến hôn nhân ý riêng phải được loại bỏ thì gia đình mới hạnh phúc và đầm ấm.

Hai vợ chồng phải có cùng một ______ ________.
 

6) Nếu đã lập gia đình khi chưa biết Chúa, và bây giờ có một người tiếp nhận Chúa thì sao?

“...Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng... Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Ðức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?” (I Côrinhtô 7:12,13,15,16).

4) Tội ngoại tình còn nghiêm trọng thế nào đối với Chúa?

“Các ngươi lại còn làm sự nầy: Các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Ðức Giê-hô-va, nên nỗi Ngài không nhìn đến của lễ nữa, và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay các ngươi. Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Ấy là vì Ðức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Vả, hơi sống của Ðức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.” (Malachi 2:13-16)

Ðoạn Kinh Thánh nầy được áp dụng cho cả nam lẫn nữ trong đạo vợ chồng ngày hôm nay. Chúa không tiếp nhận sự thờ phượng và của dâng của chúng ta nếu chúng ta ngoại tình TRONG TƯ TƯỞNG.

Suy nghĩ điều nầy! Ðức Chúa Giê-su phán rằng, nếu ai nhìn đàn bà hay đàn ông mà động lòng tham muốn thì đã phạm tội ngoại tình (Mathiơ 5:28). Song kẻ gây nên phạm tội cũng chẳng kém trách nhiệm. “Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có; song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội!” (Mathiơ 18:7).

Ăn mặc hở hang khêu gợi để gây cho người khác phạm tội trong tư tưởng, cũng có đồng một trách nhiệm. “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Ðức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.” (Hêbơrơ 13:4)

Chúa ghét ____ _____. Chúa ghét ngay cả phạm tội ngoại tình trong ___ ___________. Chúa chỉ muốn có ______ vợ và _____ chồng trong hôn nhân.

5162847
Today
This Week
This Month
171
5144
16446

2022-09-25 08:57

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.