19) Chúa hứa điều gì cho những người tuân giữ ngày Sabát?

“Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sabát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của Ta; nếu ngươi xưng ngày Sabát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Ðức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình, bấy giờ ngươi sẽ lấy Ðức Giê-hô-va làm vui thích, Ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì miệng Ðức Giê-hô-va đã phán vậy.” (Êsai 58:13,14)

Lời hứa nguyện: Bạn có muốn bày tỏ lòng trung trọn vẹn và tình yêu của mình cho Chúa hay không? Có ____ Không _____. Bạn có muốn sống theo sự dạy dỗ của Chúa hay không? Có ___ không ___.

Cầu Chúa ban ơn và thêm sức cho bạn để làm điều nầy.

18) Làm cách nào để phân biệt dân sự của Chúa?

“Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi, hãy noi theo luật lệ ta, vâng giữ mạng lịnh ta và làm theo.
Hãy biệt những ngày Sabát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi.” (Êxêchiên 20:19,20). (Xem thêm Khải Huyền 14:12).

Dấu hiệu để nhận ra dân sự của Chúa và để chúng ta công nhận Chúa là Ðấng Tạo Hóa là ______ ________________ ___________ _________.

16) Ngày Sabát là ngày nào trong tuần lễ?

“Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bấy giờ là ngày sắm sửa, và ngày Sabát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Ga-li-lê đến với Ðức Chúa Giê-su, theo Giô-sép, xem mả và cũng xem xác Ngài đặt thể nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sabát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài.” (Luca 23:53-24:1).

Ngày thứ sáu họ _____ xác Chúa và sắm sửa ___ và ____ thơm. Ngày ____ ____ họ yên nghỉ. Ngày ____ ______ của tuần lễ họ đến sớm để tẩm liệm xác Chúa. Chúa chết vào ngày thứ ____, sống lại vào ngày thứ ______ của tuần lễ.  Như vậy ngày thứ ______ phải là ngày Sabát.
 

17) Có phải ngày Sabát là ngày để thờ phượng chăng?

“Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sabát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sabát của Ðức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở.” (Lêvi Ký 23:3)

Ngày Sabát hay ngày thứ bảy là ngày để ____ _____ thánh, chứ không phải chỉ nghỉ ngơi không.
 

15) Trên trời mới và đất mới, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa trong ngày nào?

“Ðức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà Ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt Ta thể nào, ... từ ngày Sabát nọ đến ngày Sabát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt Ta.” (Êsai 66:22,23). Xem thêm Thi Thiên 119:152.

Ngày Sabát không phải chỉ được tuân giữ bởi dân sự của Chúa trong ngày cuối cùng, mà còn được tuân giữ trên _____ ______ ____ ______ _______.
 

5162824
Today
This Week
This Month
148
5121
16423

2022-09-25 08:19

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.