10) Làm cách nào để chúng ta tránh đừng nhận dấu con thú, không thờ phượng nó hay tượng của nó?

“Ðây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: Chúng giữ điều răn của Ðức Chúa Trời và giữ lòng tin Ðức Chúa Jêsus.” (Khải Huyền 14:12)

Những ai tin nhận Ðức Chúa Giê-su, huyết của Ngài sẽ lau sạch tội cho người ấy. Chúa cho người đó quyền năng để trở thành con cái của Ðức Chúa Trời (Giăng 1:12).

Rồi Chúa ban Ðức Thánh Linh vào lòng người đó để ghi luật pháp 10 Ðiều Răn vào lòng và giúp cho người đó sống theo _______ ________ của Ngài. (Rôma 8:1-9; Hêbơrơ 10:15-17).

Trong giao ước mới, Ðức Chúa Giê-su ban Ðức Thánh Linh để ghi luật pháp 10 Ðiều Răn vào lòng chúng ta (Giêrêmi 31:33-34; Êxêchiên 11:19,20; 36:26,27; 2 Côrinhtô 3:3)

Lời hứa nguyện: Bạn có ước ao được huyết Ðức Chúa Giê-su lau sạch tội, được Ngài ban Ðức Thánh Linh để ghi tạc và giúp bạn sống theo luật pháp của Ngài chăng? ______ Bạn có mong muốn được nhận ấn bảo vệ của Ngài trong ngày cuối cùng của thế giới chăng? _______

9) Ðức Chúa Trời gởi lời cảnh cáo gì cho những người chạy theo “con thú” và nhận dấu của nó?

“Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Ðức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.” (Khải Huyền 14:9-11).

Chúa cảnh cáo nhân loại đừng (1) _____ ____ con thú; (2) làm ______ của nó để thờ; (3) nhận _____ của nó trên trán hay trên tay.
 

7) Ðiều răn thứ tư cho chúng ta biết những điều gì về Thượng Ðế Toàn Năng và lý do chúng ta thờ Ngài?

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; VÌ trong sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” (Xuất Êdíptô Ký 20:8-11)

Trong 10 Ðiều Răn chỉ có điều răn thứ ____ cho chúng ta biết về Thượng Ðế Toàn Năng là Ðấng như thế nào. Ngài có tên là Giê-hô-va. Chức vị của Ngài là Ðấng Tạo Hóa, và lãnh thổ của Ngài là toàn thể vũ trụ. Ðây là lý do tại sao chúng ta nên thờ phượng và hầu việc chỉ một mình Thượng Ðế mà thôi: vì Ngài là Ðấng ______ ________.
 

8) Thượng Ðế ban ngày Sabát cho dân sự của Ngài để làm gì?

“Ta cũng cho chúng nó những ngày sa-bát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Ðức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh... Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi, hãy noi theo luật lệ ta, vâng giữ mạng lịnh ta và làm theo. Hãy biệt những ngày sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi.” (Êxêchiên 20:12,20)

Giữ ngày Sabát là giữ luật lệ của Chúa. Trong 10 Ðiều Răn, chỉ giữ 9 điều và bỏ điều răn thứ 4 thì chưa thật sự giữ luật lệ của Chúa và chưa nhận được ấn của Chúa (Giacơ 2:10).

Ngày Sabát là ________ mà Chúa dành cho dân sự của Ngài.

6) Những đặc điểm bên trên giúp cho chúng ta nhận ra ấn của Ðức Chúa Trời như thế nào?

“Các người dân ngoại về cùng Ðức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Ðức Giê-hô-va, dặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta, sẽ được nhận lấy; vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.” (Êsai 56:6,7)

“Dầu vậy, ta đã lập Vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta.” (Thi Thiên 2:6)

Lời tiên tri Ê-sai cho biết trong ngày cuối cùng, _____ ________ là dân từ khắp các nước, trở về với Ðức Chúa Trời đặng làm _____ _____ của Ngài. Họ sẽ được đứng trên núi Siôn hay là ____ __________. Họ là những người giữ ngày thứ bảy Sabát để làm nên thánh.

Dân khắp nơi trở về với Thượng Ðế chỉ qua Ðức Chúa Giê-su hay Chiên Con là con đường duy nhất dẫn ta đến với Thượng Ðế (Giăng 14:6).

“Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Ðức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.” (1 Giăng 2:3-6)

Như vậy chúng ta có đủ bằng cớ để kết luận rằng: Ấn bảo vệ của Ðức Chúa Trời chính là ngày __________. Ấn là con dấu mà các nhà cầm quyền đóng vào các văn thư hay chiếu chỉ. Ấn bày tỏ quyền hành, chức vị hay danh hiệu, và lãnh thổ của người cai trị.

5162817
Today
This Week
This Month
141
5114
16416

2022-09-25 08:10

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.