4) Lý Do Người Chết Hiện Nay Không Lên Thiên Ðàng Không Xuống Ðiạ Ngục

1) Sự phán xét cuối cùng chưa xảy ra

“Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển cuủa Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất... Kế đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.” (Mathiơ 25:31-34,41). Xem thêm Mathiơ 16:27; Giăng 14:2,3; Khải Huyền 22:12.

2) Sự tái lâm chưa xảy ra

“Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:2-3)

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” (1 Têsalônica 4:16,17)

3) Sự phục sinh rất cần thiết

“Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Ðấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy, những kẻ ngủ trong Ðấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Ðấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết...

"Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Ðấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Ðấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Ðấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Ðức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực.” (1 Côrinhtô 15:16-19,22-24)

4) Sự bất tử được ban cho trong ngày phục sinh

“Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết.” (1 Côrinhtô 15:51-53)

5) Chỉ có một mình Chúa là có sự bất tử

“Một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.” (1 Timôthê 6:16)

Chỉ một mình Chúa là tự nhiên bất tử vô điều kiện. Còn chúng ta muốn bất tử phải tin nhận Ðức Chúa Giê-su Christ (Giăng 3:16) và được phép đến ăn trái cây sự sống trong trời mới và đất mới để duy trì sự bất tử đó (Khải Huyền 2:7; 22:1-3).

Kể 5 lý do: Người chết chưa lên thiên đàng hay xuống địa ngục được vì nhửng lý do sau:
a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________
d) _____________________________________________________________
e) _____________________________________________________________

6) Còn tên trộm bị đóng đinh trên thập tự giá với Ðức Chúa Giê-su thì sao?

“Ðoạn lại nói rằng: Hỡi Giê-su, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, Ta nói cùng ngươi hôm nay ngươi sẽ được ở với Ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Luca 23:42,43)

Ðây là lời hứa của Chúa cho tên trộm. Hôm nay Ta hứa rằng ngươi sẽ được ở với Ta trong Barađi. Lời hứa được thốt ra ngày hôm đó. Nhưng thực hiện lời hứa là sự việc ở tương lai. Sau khi Chúa phục sinh, Chúa cho biết rằng Ngài chưa lên thiên đàng. (Giăng 20:17; Luca 19:9)


7) Câu Chuyện Người giàu và Laxarơ thì sao?

Câu chuyện Người Giàu và La-xa-rơ (Lu-ca 16:19-31) chỉ là một ví dụ.  Chúa muốn dạy ta rằng: chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất cho sự cứu rỗi trong đời nầy mà thôi, giàu sang chẳng có lợi thế gì trong sự cứu rỗi, và Kinh Thánh có đủ năng lực của sự cứu rỗi.  Hơn thế nữa chúng ta hãy suy nghĩ những điểm sau:

1) Lòng Ápraham làm sao đủ lớn để chứa tất cả người nghèo trong thế gian?

2) Ví dụ nói đến đầu ngón tay và lưỡi, như vậy người ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục khi chết không phải chỉ có linh hồn mà lẫn cả thân thể, điều nầy nghịch lại với niềm tin của đa số cho rằng chỉ có linh hồn bất tử mà thôi;

3) Người ta bị quăng vào hồ lửa địa ngục sau thời kỳ 1000 năm cho kẻ ác mà thôi (Khải Huyền 20:14,15);

4) Người trên thiên đàng và người trong địa ngục có thể nói chuyện với nhau được sao? Làm sao chúng ta vui hưởng thiên đàng khi thấy người thân chúng ta bị đau đớn trong địa ngục?

Ðường lối của Ðức Chúa Trời là tốt nhất . Thay vì lẩn quẩn ở một nơi nào đó sau khi qua đời, người chết sẽ ngủ cho đến ngày được phục sinh cũng giống như Chúa Giê-su đã phục sinh. Và bởi vì người chết không biết gì, sự phục sinh là điều kế tiếp mà người chết biết! Thay vì một em bé chết đi phải đơn độc đi đến một nơi xa lạ, thì Chúa cho điều kế tiếp mà em nhận thức được sau khi qua đời là nụ hôn hạnh phúc của mẹ em!

Bạn có sẵn sàng tiếp nhận sự bảo đảm của Chúa Giê-su rằng chúng ta sẽ cùng vào thiên đàng với nhau cùng một lúc sau khi được phục sinh không? _________

3) Lý Do Không Ðược Liên Lạc Với Người Chết

1) Người chết không biết gì hết

“Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi.” (Truyền Ðạo 9:5)

“Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa; nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?” (Thi-thiên 6:5). Xem thêm Êsai 38:18; Thi Thiên 146:4; 115:17.

Toàn bộ Kinh Thánh đều cho rằng chết là một giấc ngủ. Con người ở tình trạng vô thức, chờ đến một ngày được đánh thức dậy. Giăng 11:11-14; 1 Côrinhtô 15:51,52; 1 Têsalônica 4:15-17; Gióp 14:12; Giêrêmi 51:39,57; Ðaniên 12:2; 1 Các Vua 1:21.

Chết là một _____ ______. Người chết không biết gì hết, không trở về báo mộng hay phù hộ.


2) Chết là nằm yên trong mồ mả chờ ngày Chúa phục sinh.

“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất...Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Ðức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được.” (Hêbơrơ 11:13,39,40)

“Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi; ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.” (Giăng 5:28,29)

“Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Ðấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa... Vậy, những kẻ ngủ trong Ðấng Christ cũng phải hư mất đời đời.” (1 Côrinhtô 15:16,18)

Không có sự phục sinh thì dầu có tin Chúa cũng hư mất ____ _____. Không biết gì để trở về mà thông báo hay giúp đỡ người sống.


3) Tà linh lừa dối chúng ta

“Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.” (2 Côrinhtô 11:14)

“Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi.” (2 Têsalônica 2:9,10). Xem thêm Khải Huyền 13:13,14; 16:13,14.

“Vả, Ðức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ.” (1 Timôthê 4:1)

Chúng ta đừng quên 1/3 thiên sứ trên trời đi theo Satan và trở thành quỉ sứ (Khải Huyền 12:7-9).  Vì tin vào linh hồn bất tử cho nên nhiều người ______ ________ người chết, con cái Chúa thì cầu nguyện với những người chết được phong thánh. Nhưng ma quỷ lợi dụng lòng tin nầy để giả dạng người thân qua đời hầu lừa dối nhiều người. Các thần lừa dối nầy đến dạy cho con người những giáo điều niềm tin sai lầm nghịch với Kinh Thánh.

1) Sự lừa dối đầu tiên như thế nào?

Chuyện gì xảy ra khi một người lìa đời? Có phải người thiện thì được lên thiên đàng và kẻ ác thì xuống địa ngục chăng? Nhiều người tin Chúa cho rằng khi chết họ được lên thiên đàng ngay với Chúa, nếu sự thật như vậy thì tại sao Chúa lại ban cho sự phục sinh trong ngày cuối cùng để làm gì?

Tại sao Ðức Chúa Giê-su phán rằng, các môn đồ sẽ được ở cùng Chúa khi Ngài tái lâm thay vì khi họ qua đời (Giăng 14:3)? Tại sao Ðức Chúa Trời ngăn cấm chúng ta tìm cách liên lạc với những người thân đã qua đời nếu như họ vẫn còn hiện hữu và có thể nói chuyện với chúng ta?

An Bình & Hạnh Phúc kính mời quý vị tiếp tục đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi quan trọng này.

1) Sự lừa dối đầu tiên như thế nào?

“Rồi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết... Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” (Sáng Thế Ký 2:16,17; 3:4,5).

Thượng Ðế phán rằng nếu không vâng theo lời Ngài thì sẽ chết. Ma quỷ trong dạng con rắn cám dỗ loài người rằng không chết đâu. Nhưng trái lại nó cho rằng chết chỉ là một điểm chuyển tiếp, rằng khi chết con người không chết mà còn trở nên như Thượng Ðế, kiến thức của con người sẽ gia tăng, hiểu được nhiều chuyện hơn.

Biết bao nhiêu người bị sa vào sự lừa dối nầy của ma quỷ, tin rằng người chết mà không _____.  Chết được coi như chỉ là một giao điểm trong tiến trình tiến hóa. Linh hồn được giải thoát, biết chuyện quá khứ vị lai và có thể trở về nói chuyện với người sống và thông báo nhiều tin tức. Rất nhiều người rơi vào bẫy sập nầy, rồi rơi vào vòng kềm hãm của ma quỷ, bị hư mất đời đời.

2) Lời Chúa dạy gì về việc liên lạc với vong hồn người chết?

“Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời cuủa các ngươi.” (Lê Vi Ký 19:31).

“Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Ðức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó.” (Êsai 8:19,20). Xem thêm Lê Vi Ký 20:27; Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10-12; Khải Huyền 22:15.

Không được ___________ _____________ đồng bóng, thầy bói, cầu cơ.

5162819
Today
This Week
This Month
143
5116
16418

2022-09-25 08:11

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.