7) Ðức Chúa Giê-su dạy một nguyên tắc cần thiết để chúng ta kết quả cho Danh Chúa là gì?

“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:4,5)

Không dính vào Chúa, chúng ta sẽ không có quyền năng để làm chứng. Ngoài Chúa, chúng ta _____ _______ _______ được cả.

Lời Hứa Nguyện: Cơ thể cần hoạt động để khỏe mạnh, tâm linh cũng cần làm chứng để vững mạnh. Cơ Ðốc nhân là nói về Chúa. Bạn có hứa nguyện nói về Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào chăng? –––

6) Những nguyên tắc khác cần thiết khi chúng ta nói về Chúa là gì?

“Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí; nhưng hãy tôn Ðấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” (1 Phierơ 3:14-15)

“Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” (Côlôse 4:5,6)

Thái độ và cung cách khi nói cũng quan trọng chẳng kém nội dung của những gì chúng ta nói. Khi làm chứng, chúng ta phải ______ ______, ______ _____, và có _________ ________.

4) Những môn đồ đầu tiên đã làm chứng về Chúa như thế nào?

“Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình; nhìn Ðức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời! Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Ðức Chúa Jêsus.

Ðức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu? Ngài phán rằng: Hãy đến xem.  "Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười.

Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Ðức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ. Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Ðấng Mê-si (nghĩa là Ðấng Christ). Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Ðức Chúa Jêsus.  "Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ). 

"Qua ngày sau, Ðức Chúa Jêsus muốn qua xứ Ga-li-lê, tìm Phi-líp, mà phán rằng: Hãy theo ta. Vả, Phi-líp là người Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi-e-rơ. Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Ðấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép. Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến xem.” (Giăng 1:35-46)

Thời gian những môn đồ đầu tiên nầy gặp Chúa quá ngắn ngủi để biết rõ về Chúa như thế nào. Khi họ giới thiệu Chúa cho bạn bè của mình, họ không làm một bài diễn thuyết về thần học. Họ không tranh luận về tôn giáo. Họ chỉ nói vắn tắt về bổn tánh của Chúa và mời bạn mình “hãy đến xem.” Hãy đến gặp Ngài, chính bạn hãy kinh nghiệm Ngài.

Nhiều khi làm chứng về Chúa, chúng ta tranh luận về tôn giáo quá nhiều. Chúng ta tranh luận để biết ai đúng ai sai. Nhưng chúng ta quên mất một điều, càng tranh luận càng tạo ra bức tường ngăn cách giữa người đó với Chúa. Tại sao không để cho người đó đến thẳng với Chúa. Giới thiệu người đó với Chúa và để cho người đó tìm hiểu về Chúa, để chính người đó trực tiếp kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Chúng ta sẵn sàng để hướng dẫn hổ trợ khi người đó cần biết thêm. Nhưng Chúa là Ðấng sống, Ngài sẽ hành động trong lòng những người chân thành muốn tìm kiếm Ngài.

Chúng ta hãy mời mọi người ________ _______ _________.

5) Người đàn bà Sa-ma-ri đã làm chứng về Chúa như thế nào?

“Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Ðấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Ðức Chúa Jêsus... Có nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm."

"Vậy, các người Sa-ma-ri đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình; Ngài bèn ở lại đó hai ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng: Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.” (Giăng 4:28-30,39-42)

Người đàn bà Sa-ma-ri có một đời sống tội lỗi, và bà không muốn ai biết đến. Nhưng khi gặp Ðức Chúa Giê-su là một người lạ, và Chúa nói thẳng đến đời sống tội lỗi nầy. Sau đó người đàn bà trở về làng của mình và mời mọi người đến gặp người đã nói rõ ra đời sống tội lỗi của bà.

Sau khi gặp Ðấng Cứu Thế, gương mặt người đàn bà có sự thay đổi. Trước đây bà che dấu đời sống tội lỗi của mình, nhưng bây giờ không còn bị mặc cảm tội lỗi nữa, bà công khai nhắc đến trước mặt mọi người. Lời làm chứng của bà về những gì Chúa đã làm cho bà khiến mọi người đến với Chúa và lắng nghe, sau đó họ tin nhận Ngài.

Khi làm chứng hãy nói về những gì mà bạn đã kinh nghiệm, đã nghe về Chúa cho người láng giềng.

Hãy nói về những gì bạn đã _______ __________ và _________ về Chúa với người chung quanh.

3) Khi người Giê-ra-sê bị quỷ ám vừa được Chúa chữa lành và xin đi theo Ngài, Ðức Chúa Giê-su trả lời như thế nào?

“Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỉ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Ðức Chúa Jêsus không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy, người đi, đồn ra trong xứ Ðê-ca-bô-lơ những điều lớn lao thể nào mà Ðức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều lấy làm lạ.” (Mác 5:18-20)

Có một số ít người được Chúa kêu gọi đặc biệt từ bỏ hết mọi vướng bận trong đời sống để hầu việc Chúa toàn thời gian. Nhưng đa số Cơ Ðốc nhân, giống như trường hợp người Giê-ra-sê nầy, vẫn tìm kế sinh nhai như bình thường, nhưng là những nhân chứng sống khắp nơi cho Chúa.

Làm chứng hay nói về Chúa phải như là những mạch máu trong cơ thể của chúng ta. Cắt bất cứ nơi nào trong cơ thể chúng ta, máu sẽ chảy ra. Ðụng đến bất cứ một lãnh vực nào trong đời sống và sinh hoạt của Cơ Ðốc nhân, lời làm chứng về Chúa phải được vang ra. Bác sĩ thì phải chữa bệnh. Ca sĩ thì phải ca hát. Cơ Ðốc nhân thì phải nói về Chúa.

Chúng ta không cần phải trải qua những trường huấn luyện nổi danh để biết nói về Chúa. Ngay sau khi đời sống được tái sanh, tâm hồn được rờ chạm bởi tình yêu của Chúa, con người được biến đổi bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, con tim được rung động bởi tình yêu của Chúa, là chúng ta phải bắt đầu nói về Chúa. Sự kiện chúng ta trở thành một Cơ Ðốc nhân là đã có đề tài để nói về Chúa. Ngọn đèn vừa được thắp sáng lên là đã bắt đầu chiếu sáng. Cơ Ðốc nhân vừa được tái sanh là bắt đầu nói về Chúa.

Ðức Chúa Giê-su cho biết 3 nguyên tắc để làm chứng về Ngài: 1) bắt đầu ngay nơi chúng ta sống, “nhà ngươi và bạn hữu ngươi;” 2) không phải nói về những giáo lý cao vời mà là những ơn phước Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta; 3) sự thương xót của Ngài đối với chúng ta như thế nào khi tha thứ tội lỗi chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài.

Viết lại bằng ngôn ngữ riêng của bạn 3 nguyên tắc để làm chứng hay nói về Chúa:
(1) _________________________________________________________(2) ______________________________________________________________(3) ______________________________________________________________
 

5162859
Today
This Week
This Month
183
5156
16458

2022-09-25 09:15

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.