11) Những điều cần nhớ khi dâng hiến

Dâng tùy theo lợi tức (Phục Truyền 16:17)

Dâng mà không khoe khoang đòi hỏi (Mathiơ 6:3)

Dâng không điều kiện (Mathiơ 10:8; Luca 6:38;12:33)

Dâng cách rộng rãi (Rôma 12:8; 2 Côrinhtô 8:2-4)

Dâng đều đặn có hệ thống (1 Côrinh 16:2)

Dâng cách vui lòng (2 Côrinh 9:7)

Trong những nguyên tắc nầy, bạn thấy nguyên tắc nào là khó thực hiện nhất?_________________________________________________________________

Giải thích lý do tại sao điều nầy khó thực hiện? ___________________________

Bạn nghĩ làm cách nào để bạn chiến thắng khó khăn nầy? _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Lời Hứa Nguyện: Trong Hội Thánh còn sót lại của Chúa, các mục sư chính thức trong cùng một quốc gia được cấp cùng một mức lương, không phân biệt hội thánh lớn hay nhỏ. Số tiền dâng của các tín hữu trong hội thánh không được giao cho họ trực tiếp, mà được gởi đến một văn phòng ở trung ương để lập ngân sách và phân phối. Các mục sư truyền đạo khuyến khích và hướng dẫn các thành viên của hội thánh để biết hy sinh và dâng hiến, không phải cho chính họ, mà để giúp cho mỗi tín hữu phát triển bản tánh thiêng liêng và chuẩn bị cho thiên đàng.

Ðức Chúa Trời không cần tiền bạc của chúng ta. Ngài có thể làm vàng bạc đổ xuống như mưa từ thiên đàng, nhưng Ngài đang giúp chúng ta biết tin cậy Ngài, và trở nên biết yêu thương và hy sinh, cũng như Ðức Chúa Giê-su xưa kia. Chúa Giê-su đã hy sinh chính mạng sống của Ngài; chúng ta có thể dâng gì để so với sự hy sinh đó?

Quyết định của bạn hôm nay là: Con hứa sẽ nhờ ơn Chúa mà trung tín trong sự dâng hiến để bày tỏ tình yêu của con dành cho Chúa. Có _______ Không _______

10) Ðức Chúa Giê-su hứa điều gì cho những ngừời để Ngài lên trên tất cả mọi sự?

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Mathiơ 6:33)

Khi một người nhờ đặt Chúa lên trên hết trong mọi sự, luôn cả trong ngân sách gia đình mỗi tháng, người đó trung tín và sống bằng đức tin, Chúa sẽ tưởng thưởng cho đức tin vì đây là lời hứa của Ngài.

Giữ lại 90% nhưng cộng với ơn phước của Chúa, sẽ giúp chúng ta hoàn tất được nhiều điều hơn là giữ lại cả 100% mà mất ơn phước của Chúa.

Khi chúng ta trung tín đặt Chúa trước hết mọi sự, luôn cả trong lãnh vực tài chánh, Ngài sẽ ______ thêm mọi điều chúng ta cần.

8) Làm cách nào để chứng minh rằng lòng người thật sự dành cho Chúa?

“Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng: Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Ðức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (Malachi 3:7-10)

Của cải tiền bạc chúng ta chứa ở đâu thì lòng chúng ta sẽ hướng về đó. Nếu chúng ta thật sự yêu Chúa, yêu nhà Chúa, yêu công việc Chúa, thì tiền bạc của chúng ta sẽ được dồn vào những lãnh vực nầy. Làm sao để chúng ta biết rằng lòng chúng ta hướng trọn vẹn về Chúa? Ðó là khi tiền bạc chúng ta được ưu tiên dành cho công việc Chúa.

Thay vì đòi hỏi chúng ta dâng tất cả cho Chúa, Chúa chỉ bảo chúng ta dâng một cách có hệ thống mỗi tháng 10% lợi tức của chúng ta vào Kho của Chúa. Nếu 10% quá khó khăn để chúng ta dâng lên cho Chúa, thì làm sao chúng ta có thể dâng tất cả mọi sự luôn cả sự sống cho Chúa? Nếu mỗi tháng, điều đầu tiên chúng ta làm là biệt riêng 10% lợi tức trong tháng đó lên cho Chúa. Tức là: 1) chúng ta thật sự đặt Chúa lên trên hết trong đời sống; 2)chúng ta thật sự đặt lòng tin nơi sự cung cấp của Chúa và đặt lòng tin nơi Lời của Ngài; 3) Chúa sẽ mở cửa trời đổ phước xuống cho chúng ta.

“Của dâng” là những gì chúng ta tình nguyện dâng thêm vào để điều hành cho hội thánh địa phương.

10% khi được gởi về giáo hội trung ương, sẽ được phân phối hổ trợ cho các mục sư truyền đạo khắp nơi đi ra rao giảng về Phúc Âm. Phần mười được gởi về giáo hội trung ương để phân phối đồng đều, địa phương giàu có dư dật hổ trợ cho địa phương nghèo. Và cũng tránh tạo cơ hội cho các mục sư chủ tọa các hội thánh lớn biến mục vụ trở thành một phương tiện làm tiền.90% còn lại cộng với Chúa sẽ giúp chúng ta làm được nhiều chuyện diệu kỳ hơn là 100% giữ lại mà không có Chúa.

Nếu lòng chúng ta thật sự ______ về Chúa, chúng ta tự nhiên sẽ hoàn trả ___________ _________ và ____________ _______________ cách trung tín cho Chúa.

9) Tại sao Ðức Chúa Giê-su dạy chúng ta nên chứa của cải trên trời?

“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao! Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Mathiơ 6:19-24)

Chúng ta học được bốn nguyên tắc sau trong sự dạy dỗ của Ðức Chúa Giê-su về tiền bạc:

1) Những gì chúng ta chứa dưới đất sẽ hư mất, chỉ có những gì chứa trên trời mới còn lại đời đời. Những gì chúng ta giữ lại cho mình sẽ mất, những gì chúng ta dâng cho Chúa sẽ còn lại đời đời.

2) Ðiều chúng ta quý được đặt ở đâu thì lòng chúng ta ở đó.

3) Làm tôi tiền bạc sẽ khiến tâm linh chúng ta bị lu mờ.

4) Coi trọng tiền bạc khiến chúng ta làm tôi hai chủ. Không hoàn trả 10% tức là đồng tiền làm chủ chúng ta.

Ðối với tiền bạc chúng ta nên có 4 thái độ như sau:

1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
3) _____________________________________________________________
4) _____________________________________________________________

7) Ðức Chúa Trời dạy bao nhiêu phần trong số tài sản chúng ta làm ra thuộc về Ngài?

“Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Ðức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Ðức Giê-hô-va.” (Lê-vi Ký 27:30).

Dù rằng tất cả những gì ta có đều thuộc về Chúa. Chúa phán chúng ta phải hoàn trả chỉ 1/10 cho Chúa mà thôi. 1/10 lợi tức hàng tháng của chúng ta là _______, và phải được _____ ______ cho Chúa.

Những gì chúng ta dâng đi được chúng ta mới làm chủ nó. Những gì chúng ta không dâng đi được, nó làm chủ chúng ta.

5162783
Today
This Week
This Month
107
5080
16382

2022-09-25 07:29

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.