2) Thiên đàng hiện tại đang nằm ở đâu?

“Tôi biết một người trong Ðấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba... được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra.” (2 Côrinhtô 12:2,4)

Ba-ra-đi có nghĩa là thiên đàng. Thiên đàng nằm ở từng trời thứ ________. Từng trời thứ nhất: bầu khí quyển trái đất. Từng trời thứ hai là vũ trụ bao la. Từng trời thứ ba nằm bên ngoài vũ trụ nầy. Khoa học hôm nay cho biết vũ trụ dù bao la những cũng có biên giới.

1) Thiên đàng như thế nào?

Nếu mỗi người trong chúng ta nhận thấy một sự khát khao nào đó mà không một điều gì ở trần gian nầy có thể thỏa mãn được, lời giải đáp có lý nhất là chúng ta được sinh ra cho một thế giới khác. Không một điều gì dưới trần gian nầy có thể vĩnh viễn thỏa mãn được khao khát trong tâm hồn.

Mọi sự trong thế gian chỉ làm cho chúng ta vui thỏa một thời gian ngắn mà thôi. Nhắm về thiên đàng, chúng ta sẽ có luôn cả thế gian. Nhắm về thế gian, chúng ta sẽ đánh mất cả hai. “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Mathiơ 6:33)

An Bình & Hạnh Phúc kính mời quý vị tiếp tục cuộc hành trình về tâm linh.


1) Thiên đàng như thế nào?

“Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Ðức Chúa Trời đã dùng Ðức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta...” (1 Côrinhtô 2:9,10a)

Không thể nào dùng ngôn ngữ thế gian để diễn tả hết được thiên đàng. Ai có Ðức Thánh Linh sẽ cảm nhận được phần nào đó.  Nhưng đến ngày Chúa trở lại chúng ta mới thấy rõ ràng.

Thiên đàng là nơi _____ _____ chưa nghĩ đến.

5162781
Today
This Week
This Month
105
5078
16380

2022-09-25 07:23

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.